Fundusz Strategia Obligacyjna

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest średnioterminowy i stabilny wzrost wartości jednostki funduszu.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, które akceptują jedynie niski (okresowo średni) poziom ryzyka i oczekują stabilnego wzrostu oszczędności.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są w dłużnych papierach wartościowych, zarówno skarbowych jak i nieskarbowych oraz instrumentach finansowych rynku pieniężnego.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
 • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Modelowa struktura aktywów

Jednostki uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych papierów dłużnych i instrumentów rynku pieniężnego

Poziom ryzyka:

Niski, okresowo średni

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 16.01.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  -0,96%

 • roczna stopa zwrotu

  Nie dotyczy

 • wartość bieżąca

  9,9044 zł

 • Typ funduszu

  Obligacji

 • Data rozpoczęcia działalności

  10.12.2021

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 2 lata

 • Wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  0,95 % w skali roku

   

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Strategia Obligacyjna

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Strategia Obligacyjna

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Strategia Obligacyjna 9,9044 zł 0,00% hidden -0,96% down - - -
Pobierz xls Pobierz csv