Fundusz Strategia Akcyjna

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie dochodu w długim terminie poprzez inwestycje na krajowym i zagranicznych rynkach akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym wysokich dochodów poprzez inwestycje na rynkach akcji, które charakteryzują się jednocześnie wysoką zmiennością.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są lokowane głównie w akcjach oraz w niewielkim stopniu w dłużnych papierach wartościowych i środkach pieniężnych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
 • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Modelowa struktura aktywów

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcji krajowych i zagranicznych

Poziom ryzyka:

Wysokie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 16.01.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  2,65%

 • roczna stopa zwrotu

  Nie dotyczy

 • wartość bieżąca

  10,2646 zł

 • Typ funduszu

  Akcji

 • Data rozpoczęcia działalności

  10.12.2021

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 5 lat

 • Wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1,95 % w skali roku

   

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Strategia Akcyjna

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Strategia Akcyjna

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Strategia Akcyjna 10,2646 zł 0,00% hidden 2,65% up - - -
Pobierz xls Pobierz csv