Fundusz Stabilnego Wzrostu

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości jednostki. 

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat bankowych, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, część aktywów może być lokowana w akcjach.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 20.0% akcje
 • 80.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Umiarkowany

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 15.08.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  -0,43%

 • roczna stopa zwrotu

  1,97%

 • wartość bieżąca

  4,6541 zł

 • Typ funduszu

  Stabilnego wzrostu

 • Data rozpoczęcia działalności

  24.03.1997

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 2 lata

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2,25 % w skali roku

   

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA


Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Stabilnego Wzrostu

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Stabilnego Wzrostu

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Stabilnego Wzrostu 4,6541 zł 0,00% hidden -0,43% down 1,97% up 5,20% up 7,64% up
Pobierz xls Pobierz csv