Fundusz Spółek Dywidendowych

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Aktywa Funduszu są lokowane głównie w akcjach notowanych na GPW w Warszawie, w szczególności spółek wypłacających dywidendy. Fundusz wykazuje wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część Funduszu inwestowana jest w bezpiecznych dłużnych instrumentach finansowych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycjna

Modelowa struktura aktywów

 • 30.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
 • 70.0% akcje

Poziom ryzyka:

Średnie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 15.08.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  -6,67%

 • roczna stopa zwrotu

  -11,95%

 • wartość bieżąca

  10,9126 zł

 • Typ funduszu

  Fundusz akcji

 • Data rozpoczęcia działalności

  15.04.2013

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 5 lat

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  3% w skali roku

   

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA


Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Spółek Dywidendowych

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Spółek Dywidendowych

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Spółek Dywidendowych 10,9126 zł 0,00% hidden -6,67% down -11,95% down -9,31% down -10,13% down
Pobierz xls Pobierz csv