Fundusz Międzynarodowy

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie wysokiego poziomu dochodów z inwestycji na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. 

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych. Tylko nieznaczną część aktywów Funduszu stanowią akcje.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 40.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
 • 60.0% akcje

Poziom ryzyka:

Wysokie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 15.08.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  -4,91%

 • roczna stopa zwrotu

  -8,24%

 • wartość bieżąca

  12,5850 zł

 • Typ funduszu

  Zrównoważony ze znaczącą częścią aktywów zagranicznych

 • Data rozpoczęcia działalności

  24.03.1997

   

   

   

 • Wartość początkowa

  5 zł

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2,5% w skali roku

 • Zalecany okres inwestowania

  Co najmniej 5 lat

   

   

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA


Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Międzynarodowy

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Międzynarodowy

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Międzynarodowy 12,5850 zł 0,00% hidden -4,91% down -8,24% down 1,29% up 16,14% up
Pobierz xls Pobierz csv