Fundusz Gwarancji Zysku

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem Funduszu jest uzyskanie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innymi bezpiecznymi formami oszczędzania.

Fundusz zapewnia z góry określony zysk z inwestycji, który jest ogłaszany przez Avivę przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu gwarancji. Okres ten nie może być krótszy niż kwartał kalendarzowy.

Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo, które oczekują gwarantowanego dochodu z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.

Aktywa Funduszu są lokowane w dłużnych papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub inne podmioty, depozytach bankowych oraz środkach pieniężnych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Modelowa struktura aktywów

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w bieżącym okresie gwarancji wynosi 1,65% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 

Poziom ryzyka:

Bezpieczny profil inwestycyjny

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 23.01.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,14%

 • roczna stopa zwrotu

  1,59%

 • wartość bieżąca

  12,8759 zł

 • Typ funduszu

  Bezpieczny z gwarancją zysku

 • Data rozpoczęcia działalności

  26.10.2009

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Dowolny

 • Poprzednia gwarantowana stopa zwrotu na okres gwarancji od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 1,65% w skali roku

  1,65 % w skali roku

   

 • Bieżąca gwarantowana stopa zwrotu na okres gwarancji od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1,65% w skali roku

  1,65 % w skali roku

   

 • Opłata za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1,25 % w skali roku

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Gwarantowana stopa zwrotu Funduszu Gwarancji Zysku

1 października - 31 grudnia 2017

1 stycznia - 31 marca 2018

1 kwietnia - 30 czerwca 2018

1 lipca - 30 września 2018

1 października - 31 grudnia 2018

1 stycznia - 31 marca 2019

1 kwietnia - 30 czerwca 2019

1 lipca - 30 września 2019

1 października - 31 grudnia 2019

1 stycznia - 31 marca 2020

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Gwarancji Zysku

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Gwarancji Zysku

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Gwarancji Zysku 12,8759 zł 0,00% hidden 0,14% up 1,59% up 4,24% up 6,54% up
Pobierz xls Pobierz csv