Fundusz Gwarancji Zysku

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz zapewnia z góry określony zysk z inwestycji, który jest ogłaszany przez Avivę przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu gwarancji. Okres ten nie może być krótszy niż kwartał kalendarzowy.

Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo, które oczekują gwarantowanego dochodu z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.

Aktywa Funduszu są lokowane w dłużnych papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, NBP lub inne podmioty, depozytach bankowych oraz środkach pieniężnych, w tym zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Modelowa struktura aktywów

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązującymi dla Funduszu Gwarancji Zysku, Towarzystwo informuje, że gwarantowana stopa zwrotu w kolejnym okresie gwarancji wynosi 1,65% w skali roku. Kolejny okres gwarancji obowiązuje od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku

Poziom ryzyka:

Niski

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 12.09.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,16%

 • roczna stopa zwrotu

  1,59%

 • wartość bieżąca

  12,7989 zł

 • Typ funduszu

  Bezpieczny z gwarancją zysku

 • Data rozpoczęcia działalności

  26.10.2009

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Dowolny

 • Poprzednia gwarantowana stopa zwrotu na okres gwarancji od 01.04.2019 do 30.06.2019

  1,5 % w skali roku

   

 • Bieżąca gwarantowana stopa zwrotu na okres gwarancji od 01.07.2019 roku do 30.09.2019

  1,65 % w skali roku

   

 • Opłata za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1,25 % w skali roku

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA


Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Gwarantowana stopa zwrotu Funduszu Gwarancji Zysku

1 października - 31 grudnia 2017

1 stycznia - 31 marca 2018

1 kwietnia - 30 czerwca 2018

1 lipca - 30 września 2018

1 października - 31 grudnia 2018

1 stycznia - 31 marca 2019

1 kwietnia - 30 czerwca 2019

1 lipca - 30 września 2019

1 października - 31 grudnia 2019

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Gwarancji Zysku

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Gwarancji Zysku

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Gwarancji Zysku 12,7989 zł 0,00% hidden 0,16% up 1,59% up 3,98% up 6,67% up
Pobierz xls Pobierz csv