Fundusz Dłużny

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest średnioterminowy i stabilny wzrost wartości jednostki Funduszu.

Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego.

Aktywa funduszu, w dominującym stopniu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są w dłużnych papierach wartościowych, zarówno skarbowych jak i nieskarbowych oraz instrumentach finansowych rynku pieniężnego.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
 • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

100%

Modelowa struktura aktywów

Dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Niski, okresowo średni

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 16.01.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  -1,23%

 • roczna stopa zwrotu

  -8,01%

 • wartość bieżąca

  9,7285 zł

 • Typ funduszu

  Obligacji

 • Data rozpoczęcia działalności

  16.10.2019

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 2 lata

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1,55 % w skali roku

   

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Dłużny

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Dłużny

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Dłużny 9,7285 zł 0,00% hidden -1,23% down -8,01% down - -
Pobierz xls Pobierz csv