Fundusz Dynamiczny

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie bardzo wysokich dochodów, głównie z inwestycji na rynkach akcji.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz wykazuje wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcjach Pozostała część Funduszu inwestowana jest w bezpieczne dłużne instrumenty finansowe.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 30.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
 • 70.0% akcje

Poziom ryzyka:

Wysokie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 17.10.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  -2,35%

 • roczna stopa zwrotu

  -1,25%

 • wartość bieżąca

  43,5965 zł

 • Typ funduszu

  Fundusz akcji

 • Data rozpoczęcia działalności

  17.07.2000

   

   

   

 • Wartość początkowa

  11,4653 zł

   

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 5 lat

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  3,25% w skali roku

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Dynamiczny

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Dynamiczny

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Dynamiczny 43,5965 zł 0,55% up -2,35% down -1,25% down 10,35% up -1,29% down
Pobierz xls Pobierz csv