Fundusz Zrównoważony

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu głównie poprzez inwestycje w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Aktywa Funduszu lokowane są głównie w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 53% akcje
 • 47% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka

Średni

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 19.10.2021

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,97%

 • roczna stopa zwrotu

  22,30%

 • wartość bieżąca

  5,6947 zł

 • Typ funduszu

  Zrównoważony

 • Data rozpoczęcia działalności

  24.03.1997

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 4 lata

 • Pierwsza minimalna wpłata

  1000 zł

 • Kolejna minimalna wpłata

  100 zł

 • Numer rachunku

  51 1880 0009 0000 0013 0052 0000

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2,75 % w skali roku

Podmiot zarządzający aktywami: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Zrównoważony

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Zrównoważony

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Zrównoważony 5,6947 zł -0,34% down 0,97% up 22,30% up 20,17% up 28,86% up
Pobierz xls Pobierz csv