Fundusz Zrównoważony

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem Funduszu Zrównoważonego jest długoterminowy wzrost wartości jednostki przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Aktywa Funduszu lokowane są głównie w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 40.0% akcje
 • 60.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka

Średnie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 15.08.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  -3,45%

 • roczna stopa zwrotu

  -2,06%

 • wartość bieżąca

  4,7563 zł

 • Typ funduszu

  Zrównoważony

 • Data rozpoczęcia działalności

  24.03.1997

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 4 lata

 • Pierwsza minimalna wpłata

  1000 zł

   

   

   

 • Kolejna minimalna wpłata

  100 zł

   

 • Numer rachunku

  51 1880 0009 0000 0013 0052 0000

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2,75 % w skali roku

Podmiot zarządzający aktywami: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Zrównoważony

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Zrównoważony

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Zrównoważony 4,7563 zł 0,00% hidden -3,45% down -2,06% down 6,49% up 4,39% up
Pobierz xls Pobierz csv