Fundusz Spółek Dywidendowych

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje na rynku akcji, głównie w akcje spółek  wypłacających dywidendy.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku  akcji.

Aktywa Funduszu są lokowane głównie w akcjach notowanych na GPW w Warszawie, w szczególności spółek wypłacających dywidendy. Fundusz wykazuje wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część Funduszu inwestowana jest w bezpiecznych dłużnych instrumentach finansowych.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycjna

Modelowa struktura aktywów

 • 10% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
 • 90% akcje

Poziom ryzyka:

Wysoki

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 19.10.2021

 • miesięczna stopa zwrotu

  1,55%

 • roczna stopa zwrotu

  44,02%

 • wartość bieżąca

  15,2311 zł

 • Typ funduszu

  Akcji

 • Data rozpoczęcia działalności

  15.04.2013

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 5 lat

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  3% w skali roku

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Spółek Dywidendowych

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Spółek Dywidendowych

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Spółek Dywidendowych 15,2311 zł -0,10% down 1,55% up 44,02% up 30,14% up 27,43% up
Pobierz xls Pobierz csv