Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Fundusz zostanie wycofany z oferty dnia 31.12.2019 r.

O funduszu

Celem funduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości jednostki. 

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim terminie, przy akceptacji ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem części aktywów funduszu na rynku akcji.

Aktywa funduszu, w dominującym stopniu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, część aktywów może być lokowana w akcjach, co powoduje, że wartość jednostki Funduszu może wykazywać zmienność i podlegać okresowym tendencjom spadkowym.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 15.0% akcje
 • 85.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Umiarkowane

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 17.10.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  -0,33%

 • roczna stopa zwrotu

  2,76%

 • wartość bieżąca

  15,2429 zł

 • Typ funduszu

  Stabilnego wzrostu

 • Data rozpoczęcia działalności

  15.04.2008

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 3 lata

Podmiot zarządzający aktywami: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Stabilny Aktywnej Selekcji

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Stabilny Aktywnej Selekcji

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Stabilny Aktywnej Selekcji 15,2429 zł 0,13% up -0,33% down 2,76% up 3,74% up 6,05% up
Pobierz xls Pobierz csv