Fundusz Stabilnego Wzrostu

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest średnioterminowy  i stabilny wzrost wartości jednostki Funduszu.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego, głównie związanego z inwestowaniem części aktywów Funduszu na rynku akcji.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, nieznaczna część aktywów jest lokowana w akcjach.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 17% akcje
 • 83% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Niski

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 19.10.2021

 • miesięczna stopa zwrotu

  -1,24%

 • roczna stopa zwrotu

  3,22%

 • wartość bieżąca

  4,9429 zł

 • Typ funduszu

  Stabilnego wzrostu

 • Data rozpoczęcia działalności

  24.03.1997

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 2 lata

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2,25 % w skali roku

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Stabilnego Wzrostu

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Stabilnego Wzrostu

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Stabilnego Wzrostu 4,9429 zł -0,06% down -1,24% down 3,22% up 9,30% up 12,74% up
Pobierz xls Pobierz csv