Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Fundusz został wycofany z oferty dnia 31.12.2019 r.

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Aktywa funduszu, w dominującym stopniu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są głównie w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu.

Korzyści z inwestowania w UFK:

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

 

Notowania archiwalne funduszu: xls↓ csv↓

Podmiot zarządzający aktywami: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 

Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca