Fundusz Gwarantowany

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest osiąganie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z innym bezpiecznymi formami oszczędzania.

Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo i osiąganie trwałych dochodów z oszczędności.

Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych. Tylko nieznaczną część aktywów funduszu stanowią akcje.

Korzyści

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 90% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
 • 10% akcje

Poziom ryzyka:

Bezpieczny profil inwestycyjny

W przypadku Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus VIP fundusz dostępny jest tylko dla umów zawartych przed 15.04.2008 roku oraz w ramach nowych umów, zawartych na podstawie wniosków wypełnionych od dnia 6.08.2018 roku.

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,01%

 • roczna stopa zwrotu

  0,43%

 • wartość bieżąca

  11,2415 zł

 • Typ funduszu

  Bezpieczny z gwarancją niemalejącej wartości jednostki

 • Data rozpoczęcia działalności

  01.11.1992

 • Wartość początkowa

  1 zł

   

 • Zalecany okres inwestycji

  Dowolny

   

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2% w skali roku

 • Podmiot zarządzający aktywami

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Gwarantowany

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Gwarantowany

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Gwarantowany 11,2415 zł 0,00% hidden 0,01% up 0,43% up 2,17% up 4,34% up
Pobierz xls Pobierz csv