Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Podstawowe korzyści

Fundusze zapewniają dostęp do wielu instrumentów finansowych (np. obligacje, akcje) i różnią się poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Oferta funduszy dopasowana do Ciebie

Mamy w ofercie różne fundusze. Ich dostępność zależy od Twojego profilu inwestycyjnego.

Zarządzanie funduszami online

Możesz bezpłatnie zmieniać fundusze online w serwisie dla Klientów MojaAviva.

Fundusze w naszej ofercie

Sprawdź  fundusze dostępne w ramach Twojego ubezpieczenia.

 • Bonus VIP zawarty od 11.12.2021 r.
 • Twój Plan
 • Twoje Życie zawarte od 11.12.2021 r. 
  (w ramach umowy dodatkowej z UFK)

Sprawdź fundusze

 • IKE
 • IKZE
 • Ubezpieczenia zawarte przed 11.12.2021r. (np. Bonus VIP, Nowa Perspektywa, juniorGO, Perspektywa, Absolwent, Kapitalna Przyszłość, Twoje Życie)

Sprawdź fundusze

Fundusze do ubezpieczeń zawartych od 11.12.2021 r.:

Bonus VIP, Twój Plan, Twoje Życie (w ramach umowy dodatkowej z UFK)

Fundusz Strategia Obligacyjna

Przeznaczony dla osób, które: 

 • akceptują niskie, okresowo średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności

Fundusz Strategia Stabilna

Przeznaczony dla osób, które:

 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim terminie
 • akceptują okresowo podwyższoną zmienność cen jednostek funduszy

Fundusz Strategia Zrównoważona

Przeznaczony dla osób, które:

 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokich dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym
 • akceptują wyższą zmienność cen jednostki niż w Funduszu Strategia Stabilna, ale oczekują niższego poziomu ryzyka niż w przypadku funduszy akcyjnych

Fundusz Strategia Akcyjna

Przeznaczony dla osób, które:

 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
 • oczekują wysokiego wzrostu oszczędności w długim terminie dzięki inwestycjom na zmiennych rynkach akcji

Fundusze do ubezpieczeń:

IKE, IKZE oraz ubezpieczeń zawartych przed 11.12.2021 r. 
(np.  Bonus VIP, Nowa Perspektywa, juniorGO, Perspektywa, Absolwent, Kapitalna Przyszłość, Twoje Życie)

Niskie ryzyko

Fundusz Gwarancji Zysku

Przeznaczony dla osób, które: 

 • szczególnie cenią sobie bezpieczeństwo
 • oczekują gwarantowanego dochodu z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych

Fundusz Gwarantowany

Przeznaczony dla osób, które:

 • szczególnie cenią sobie bezpieczeństwo
 • oczekują osiągnięcia trwałych dochodów z oszczędności

Fundusz Stabilnego Wzrostu

Przeznaczony dla osób, które:

 • oczekują  osiągnięcia dochodów z oszczędności w średnim okresie
 • akceptują niewielkie ryzyko inwestycyjne, głównie związane z inwestowaniem części aktywów funduszu na rynku akcji

Fundusz Pieniężny

Przeznaczony dla osób, które:

 • cenią stabilność i osiągnięcie systematycznych dochodów z oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania

Niskie, okresowo średnie ryzyko

Fundusz Dłużny

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów z oszczędności w średnim okresie
 • akceptują niewielkie ryzyko inwestycyjne

Średnie ryzyko

Fundusz Zrównoważony

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym
 • akceptują niższe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku funduszy akcyjnych

Wysokie ryzyko

Fundusz Akcji

Przeznaczony dla osób, które: 

 • oczekują osiągnięcia dochodów w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne

Fundusz Międzynarodowy

Przeznaczony dla osób, które:

 • oczekują osiągnięcia dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach akcji
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne

Fundusz Spółek Dywidendowych

Przeznaczony dla osób, które:

 • oczekują osiągnięcia dochodów w  długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne

Fundusz Dynamiczny

Przeznaczony dla osób, które:

 • oczekują osiągnięcia dochodów w  długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne

Obsługa i pomoc

Notowania

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zarządzanie funduszami

Sprawdzenie stanu zgromadzonych środków, zmiana funduszy

Dokumenty

Informacje o programach inwestycyjnych, sprawozdania UFK i inne

Częste pytania

Co to jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy?

Czym jest jednostka funduszu?

Czym są aktywa funduszu?

Który ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy mam wybrać?

Czy i jak mogę inwestować w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy?

Ile mogę zyskać, inwestując w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

Jak sprawdzić stan rachunku lub zmienić fundusze?

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Prezentowana umowa jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, których stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczeń i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczeń regulują właściwe dla danej umowy ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo informuje, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. ubezpieczeń ubezpieczający może wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Tabeli opłat.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniącna infolinię (tel. +48 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.