Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe związane z polisami na życie pozwalają na łączenie ochrony ubezpieczeniowej z gromadzeniem i pomnażaniem oszczędności. Swoboda wyboru funduszy oraz wysokości przekazywanej na nie składki pozwalają na indywidualne kształtowanie charakteru inwestycji.

Niskie ryzyko

Fundusz Gwarantowany

Dedykowany osobom szczególnie ceniącym bezpieczeństwo i osiąganie trwałych dochodów z oszczędności. 

Fundusz Gwarancji Zysku

Przeznaczony dla osób ceniących bezpieczeństwo, które oczekują gwarantowanego dochodu z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.

Fundusz Pieniężny

Dla osób, którym zależy na bezpieczeństwie środków i osiąganiu trwałych dochodów z  oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania.

Fundusz Stabilnego Wzrostu

Dla osób oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat bankowych, przy akceptacji niewielkiego  ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz Dłużny Aktywnej Selekcji

Fundusz jest przeznaczony dla osób ceniących bezpieczeństwo i osiąganie trwałego  dochodu z  oszczędności.

Średnie ryzyko

Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji

Dla osób, które oczekują osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim terminie, przy akceptacji ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem części aktywów funduszu na rynku akcji.

Fundusz Zrównoważony

Przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji

Dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Wysokie ryzyko

Fundusz Akcji

Dedykowany osobom, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusz Międzynarodowy

Przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim  horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusz Spółek Dywidendowych

Z myślą o osobach, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusz Dynamiczny

Z myslą o osobach, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim  horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji

Dedykowany osobom, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim  horyzoncie inwestycyjnym.

Gwarantowana stopa zwrotu Funduszu Gwarancji Zysku

16 czerwca 2017

15 września 2017

15 grudnia 2017

16 czerwca 2018

17 września 2018

14 grudnia 2018

15 marzec 2019

14 czerwca 2019

16 września 2019

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od 8:00 do 17:00

Nota prawna

Prezentowana umowa jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, których stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczeń i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczeń regulują właściwe dla danej umowy ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo informuje, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. ubezpieczeń ubezpieczający może wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Tabeli opłat.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniącna infolinię (tel. +48 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.