Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Fundusze w naszej ofercie

Niskie ryzyko

Fundusz Gwarancji Zysku

Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo, które oczekują gwarantowanego dochodu z inwestycji niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.

Fundusz Gwarantowany

Fundusz jest przeznaczony dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo i osiąganie trwałych dochodów z oszczędności.

Fundusz Stabilnego Wzrostu

Fundusz jest przeznaczony dla osób, oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego, głównie związanego z inwestowaniem części aktywów Funduszu na rynku akcji.

Fundusz Pieniężny

Fundusz jest przeznaczony dla osób ceniących stabilność i osiąganie systematycznych dochodów z oszczędności niezależnie od przyjętego okresu inwestowania.

Niskie, okresowo średnie ryzyko

Fundusz Dłużny

Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących osiągnięcia dochodu z oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji niewielkiego ryzyka inwestycyjnego.

Średnie ryzyko

Fundusz Zrównoważony

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Wysokie ryzyko

Fundusz Akcji

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji.

Fundusz Międzynarodowy

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusz Spółek Dywidendowych

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku  akcji.

Fundusz Dynamiczny

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie dochodów  w długim horyzoncie inwestycyjnym poprzez inwestycje na rynku akcji.

Gwarantowana stopa zwrotu Funduszu Gwarancji Zysku

16 czerwca 2017

15 września 2017

15 grudnia 2017

16 czerwca 2018

17 września 2018

14 grudnia 2018

15 marzec 2019

14 czerwca 2019

16 września 2019

16 grudnia 2019

13 marca 2020

16 czerwca 2020

15 września 2020

15 grudnia 2020

16 marzec 2021

16 czerwca 2021

15 września 2021

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Nota prawna

Prezentowana umowa jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, których stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczeń i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczeń regulują właściwe dla danej umowy ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo informuje, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. ubezpieczeń ubezpieczający może wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Tabeli opłat.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniącna infolinię (tel. +48 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.