Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu

Korzystne lokowanie nadwyżek finansowych

Zamów kontakt

Niech Twoje pieniądze pracują lepiej!

Oferta dla Klientów, którzy oczekują wyższego zwrotu z zainwestowanego kapitału przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środków.

Konkurencyjna stopa zwrotu

w porównaniu do rachunków bankowych

Opłata za zarządzanie tylko 0,25%

i żadnych innych kosztów

Bogate doświadczenie w zarządzaniu

pozwala na wybór odpowiednich strategii inwestycyjnych

Co wyróżnia ofertę?

Fundusz oferuje korzystne lokowanie nadwyżek finansowych Twoich lub Twojej firmy przy konkurencyjnych opłatach za zarządzanie oraz odpowiedniej polityce inwestycyjnej. 

Dywersyfikacja ryzyka

Fundusz inwestuje m.in. w zdywersyfikowany portfel krótkoterminowych obligacji emitowanych przez banki i inne instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa sektora niefinansowego. Emitenci posiadają rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z głównych agencji ratingowych lub - w ramach limitu maks. do 10% aktywów funduszu - rating inwestycyjny nadany wewnętrznie przez zespół inwestycyjny. Dzięki temu Klienci mają szansę uniknąć nadmiernej ekspozycji na jednym podmiocie, która często towarzyszy lokowaniu środków na jednym rachunku bankowym.

Płynność finansowa

Fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu inwestuje głównie w papiery korporacyjne, posiadające płynny rynek wtórny oraz utrzymuje część aktywów funduszu w krótkoterminowych obligacjach skarbowych i lokatach bankowych. Inwestowanie środków w łatwo zbywalne aktywa pozwala na szybkie upłynnienie kapitału w przypadku nagłych zmian na rynku.

Co warto wiedzieć?

Minimalna początkowa wpłata 1 000 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł
Opłata za zarządzanie  0,25% rocznie
Opłata manipulacyjna Brak
Opłata za umorzenie jednostek Brak
Kategoria jednostek uczestnictwa A
Okres inwestowania dowolny, nawet poniżej 1 roku
Profil inwestora osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej
Nr rachunku do wpłat 32 1880 0009 0000 0013 0109 4000
Zarządzanie funduszem Fundusz aktywnie zarządzany, skład portfela inwestycyjnego funduszu może się istotnie odchylać od struktury indeksu referencyjnego,
tj. FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,25% w skali roku.

Korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem

Inwestowanie w fundusze ma wiele zalet, jednak należy pamiętać, że korzyściom z inwestowania towarzyszą ryzyka, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

KORZYŚCI

 • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
 • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
 • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku.
 • Za pośrednictwem portalu MojaAviva oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 

RYZYKA
Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:

 • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
 • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową,
 • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje),
 • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji,
 • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.

Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Profil inwestora

Sprawdź, czy fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu jest odpowiedni dla Ciebie lub Twojej firmy.

Fundusz rekomendowany jest Klientom, którzy:

 • oczekują stabilnego wzrostu wartości inwestycji, przy jednoczesnej możliwości złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie,
 • nie akceptują ryzyka związanego z inwestycjami w akcje, 
 • akceptują poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości inwestowania części aktywów funduszu w nieskarbowe obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego, 

 

 • są świadomi, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji oraz, że fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a dochody z udziału w funduszu są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych, 
 • są świadomi, że fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego,
 • są świadomi, że fundusz nie stanowi substytutu lokaty bankowej.

 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Skontaktuj się z nami

Obsługa Klienta od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00

Nota prawna

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu („Fundusz”). Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów lub Informacji dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.