Program VIP

Oferta inwestycyjna dla wymagających Klientów

Ponadstandardowe rozwiązanie inwestycyjne

Program VIP umożliwia inwestowanie w fundusze inwestycyjne na specjalnych warunkach.

Inwestowanie od 500 000 zł

pozwoli na uzyskanie dodatkowych korzyści

Brak opłat manipulacyjnych

wszystkie wpłacone środki są w całości inwestowane

 

 

Świadczenie dodatkowe

jeśli średnia wartość aktywów w miesiącu przekroczy 1 mln zł

Dlaczego warto zainwestować więcej?

Jeśli średnia wartość Twoich środków zgromadzonych w 16 funduszach Aviva Investors dostępnych w ramach Programu VIP przekroczy
1 000 000 zł, otrzymasz świadczenie dodatkowe.

Świadczenie: 

 • jest wypłacane w okresach miesięcznych w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa funduszu,
 • w praktyce oznacza wyższą stopę zwrotu z inwestycji, ponieważ otrzymując dodatkowe jednostki uczestnictwa ponosisz niższe,
  niż inni uczestnicy, koszty zarządzania funduszem.

Tabela świadczenia dodatkowego:

Subfundusze Aviva Investors FIO Średnia wartość aktywów netto

Wartość świadczenia

(% opłaty za zarządzanie w skali roku)

Aviva Investors Niskiego Ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 000 000 zł

(łącznie we wszystkich subfunduszach)

20% 
Aviva Investors Obligacji Globalny 20% 
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 20% 
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 20% 
Aviva Investors Dochodowy 20% 
Aviva Investors Kapitał Plus 20% 
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 20% 
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 20% 
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 20% 
Aviva Investors Zrównoważony 20% 
Aviva Investors Polskich Akcji 35% 
Aviva Investors Europejskich Akcji 35% 
Aviva Investors Globalnych Akcji 20% 
Aviva Investors Małych Spółek 35% 
Aviva Inwestors Nowoczesnych Technologii 35%
Subfundusz Aviva SFIO Średnia wartość aktywów netto 

Wartość świadczenia

(% opłaty za zarządzanie w skali roku)

Aviva Globalnych Strategii   0% 

Jakie są koszty uczestnictwa w programie?

Uczestnicy Programu VIP są zwolnieni z opłat manipulacyjnych, co oznacza, że wszystkie wpłacone przez Ciebie składki są w całości inwestowane.

Opłata manipulacyjna
Brak
Opłata za zarządzanie
Określa ją stawka procentowa od zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy w skali roku, która jest różna dla poszczególnych funduszy i przedstawiona w tabeli opłat. Opłatę za zarządzanie uwzględniamy w wynikach inwestycyjnych – publikowane wyniki funduszu to wyłącznie Twój zysk.

Jakie możliwości daje Program VIP ?

Co powinieneś wiedzieć?
 • Masz możliwość inwestowania w aż 16 subfunduszy inwestycyjnych: 15 subfunduszy Aviva Investors FIO oraz subfundusz Aviva Globalnych Strategii.
 • Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami w ramach funduszu parasolowego Aviva Investors FIO nie będzie obciążane podatkiem od dochodów kapitałowych.
 • Jeśli wartość zgromadzonych środków, w wyniku wypłat spadnie poniżej 500 000 zł, tracisz przywileje związane
  z uczestnictwem w programie.

Na co zwrócić uwagę? 

 • Możesz utworzyć program w wersji małżeńskiej.
 • Jeśli chcesz, aby zarzadzaniem kapitałem zajęła się inna osoba, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa. Pełnomocnik będzie mógł współdecydować o Twoich środkach z wyjątkiem ich wypłaty na inne, niż zdefiniowane wcześniej, konto bankowe. 
 • Środki zgromadzone w programie są dziedziczone na zasadach ogólnych. Masz jednak możliwość wskazania osoby uposażonej, która w przypadku gdyby Ciebie zabrakło, otrzyma środki z pominięciem procedury spadkowej (nie dotyczy kont małżeńskich).

Jak przystąpić do Programu VIP?

Aby przystąpic do Programu VIP i móc korzystać z dodatkowych możliwości, jakie on oferuje, należy wykonać poniższe kroki.

krok 1

Wpłać min. 500 000 zł

na wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne oferowane w ramach programu

krok 2

Podpisz Oświadczenie

o przystąpieniu do programu, zapoznając się wcześniej z Regulaminem Programu VIP

krok 3

Wyślij wypełnione Oświadczenia

na adres: tfi@aviva.com lub pocztą na adres Aviva Investors Poland TFI SA

Zamów kontakt

Oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie

Ważne dokumenty

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami dotyczącymi Programu VIP.

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Włoch, USA, Węgier lub Wielkiej Brytanii, a Subfundusz Aviva Investors Depozytowy w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w Prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz u dystrybutorów.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00