Program Pierwszy Krok

Plan systematycznego oszczędzania na przyszłość Twojego dziecka

Małymi krokami dochodzi się do wielkich rzeczy

Program Pierwszy krok ułatwi Twojemu dziecku start w dorosłe życie, zapewniając np. środki na studia, pierwsze mieszkanie czy też rozwijanie talentów i pasji.

Wpłaty już od 50 zł miesięcznie

umożliwią zgromadzenie znacznej sumy na przyszłość dziecka

Swoboda w długości inwestowania

pozwala na oszczędzanie w okresie 3 lat i dłuższym

Szeroka gama 15 funduszy

w których możesz ulokować oszczędności Twojego dziecka

Dlaczego Program Pierwszy Krok?

Przygotowany specjalnie dla najmłodszych program może pomóc Twojemu dziecku w bezpiecznym rozpoczęciu samodzielnej drogi przez życie.

Dowolna częstotliwość wpłat

Sam decydujesz, jak często będziesz dokonywać wpłat – ważne, abyś na koniec każdego roku trwania programu zgromadził na koncie 12-krotność zadeklarowanej miesięcznej wpłaty, np.: przy zadeklarowanej wpłacie 100 zł miesięcznie, rocznie na Twoje konto powinna wpłynąć kwota 1 200 zł i nie ma znaczenia, czy wpłaty będą realizowane regularnie po 100 zł czy jednorazowo w kwocie 1 200 zł.

Bieżący dostęp do oszczędności

Możesz sprawdzać stan i przeglądać historię konta, a także zmieniać fundusze w dowolnym momencie, łatwo i szybko – przez telefon i Internet. Nie tylko Ty, ale każdy, komu dobro Twojego dziecka jest bliskie, może także w każdej wpłacić dodatkową kwotę do programu, zwiększając wartość inwestycji Twojego dziecka.

Jakie są koszty uczestnictwa w programie?

Uczestnicząc w programie juz od 2. wpłaty wszystkie wpłacone przez Ciebie składki są w całości inwestowane.

Opłaty

Opłata administracyjna

Pobierana tylko od wartości pierwszej wpłaty do programu (każda kolejna wpłata jest w 100% inwestowana) i dla deklarowanych wpłat miesięcznych wynosi odpowiednio:

100 zł – 100 zł; 200 zł – 168 zł; 300 zł – 216 zł; 400 zł – 240 zł; 500 zł – 270 zł; 600 zł – 306 zł; 700 zł – 315 zł; 800 zł – 336 zł; 900 zł – 345 zł; 1.000 zł – 360 zł; powyżej 1.000 zł – 2% wartości wpłat zadeklarowanych w ciągu roku trwania programu.

Opłata za zarządzanie 
Określa ją stawka procentowa od zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy w skali roku, która jest różna dla poszczególnych funduszy i przedstawiona w tabeli opłat. Opłatę za zarządzanie uwzględniamy w wynikach inwestycyjnych – publikowane wyniki funduszu to wyłącznie Twój zysk.
Opłata za rezygnację
Opłata za rezygnację przed zadeklarowanym terminem odpowiada sumie opłat manipulacyjnych, z których zostałeś zwolniony w związku z uczestnictwem w programie (zgodnie z tabelą opłat dla funduszy Aviva Investors Poland TFI). Opłata może wynieść od 0% do 4,5% wartości zgromadzonych środków i zależy od wybranego funduszu oraz wartości zgromadzonych w programie środków.

Jakie możliwości daje Program Pierwszy Krok ?

Co powinieneś wiedzieć?

 • W każdym roku możesz dokonać bezpłatnie 3 zmian funduszy dla nowych wpłat i 3 zmian dla wszystkich zgromadzonych w programie oszczędności.
 • Zmiany w ramach funduszu parasolowego nie będą obciążane podatkiem od dochodów kapitałowych.
 • Sam zadecydujesz, kiedy wypłacisz zgromadzone pieniądze – czy po upływie czasu, który zadeklarowałeś, czy kiedy zrealizujesz swój cel. Możesz przedłużyć zawartą umowę na preferencyjnych warunkach.

 

Na co zwrócić uwagę ?

 • Właścicielem pieniędzy zgromadzonych w programie od samego początku jest Twoje dziecko i po osiągnięciu pełnoletności może samo zadecydować, na co przeznaczy zgromadzony kapitał.
 • Nawet gdyby Ciebie zabrakło, program będzie kontynuowany przez okres, na który został zawarty, pomimo braku kolejnych wpłat.
 • Środki zgromadzone w programie są dziedziczone na zasadach ogólnych.

 

Prezent, którego wartość może rosnąć razem z dzieckiem

Dzięki systematycznemu oszczędzaniu zapewnisz swojemu dziecku lepszą przyszłość bez większych wyrzeczeń. Im wcześniej rozpoczniesz oszczędzanie, tym większe masz szanse na zgromadzenie satysfakcjonującej Cię sumy.

Wykres przedstawia, ile pieniędzy jesteś w stanie zgromadzić, odkładając miesięcznie 100 zł, przy założeniu zysku w wysokości 5% rocznie. Dochód z inwestycji moze sie róznic od wskazanego na wykresie – może być niższy lub wyższy. Prezentowane dane nie mogą być traktowane jako zobowiązanie Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Zostaw dane, bezpłatnie oddzwonimy

Korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem

Inwestowanie w fundusze ma wiele zalet, jednak należy pamiętać, że korzyściom z inwestowania towarzyszą ryzyka, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

KORZYŚCI

 • Fundusze inwestycyjne to oferta dla osób, które chcą korzystać z potencjału zysków i możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają czasu lub chęci na samodzielne analizowanie rynku i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
 • Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta horyzoncie planowanych inwestycji. Dzięki funduszom można zostać pośrednio właścicielami akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.
 • Fundusze inwestycyjne dają możliwość bardzo swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem. W każdym momencie i bez żadnych ograniczeń można dokonywać dopłat do funduszy oraz otwierać nowe konta w innych funduszach. W każdej chwili można także bez opłat wypłacić całość lub cześć środków z rachunku.
 • Za pośrednictwem portalu MojaAviva oraz infolinii klienci mają dostęp do swoich inwestycji 24/7 i mogą swobodnie nimi dysponować. 

RYZYKA
Dokładamy wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w fundusze, jednak należy liczyć się m.in. z następującymi:

 • ryzyka rynkowe, np. zmiana sytuacji gospodarczej kraju, poziomu inflacji i stóp procentowych, regulacji prawnych, kursów walut,
 • ryzyka kredytowe, np. pogorszenie kondycji finansowej emitentów, w tym obniżenie ratingu kredytowego przez uznaną agencję ratingową,
 • ryzyka inwestycyjne, np. zmiana płynności emitentów, spadek wartości lub wzrost cen instrumentów finansowych (takiej jak: akcje czy obligacje),
 • ryzyka operacyjne, np. nieprawidłowości dotyczące systemów informatycznych TFI czy procedur zawierania transakcji,
 • ryzyko nierozliczenia transakcji zawartych przez fundusz w terminie określonym w umowie transakcji.

Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Programu Pierwszy Krok

Czy inna osoba, np. babcia może również wpłacać na konto dziecka?

Tak. Nie tylko Ty, ale każdy komu zależy na przyszłości Twojego dziecka może w każdej chwili zwiększyć wartość inwestycji, wpłacając dodatkowe kwoty do programu.

Czy mogę wydłużyć czas trwania programu?

Możesz przedłużyć czas trwania programu w terminie 1 miesiąca po zakończeniu okresu trwania dotychczasowego programu. Otrzymujesz wówczas zniżkę w opłacie administracyjnej, która wynosi odpowiednio dla umów: 3-4 letnich – 50%; 5-9 letnich – 70%; 10-letnich i dłuższych – 100%.

Czy mogę wypłacić środki przed zadeklarowanym terminem?

Wypłata częściowa lub całkowita środków z programu przed zadeklarowanym terminiem oznacza rezygnację z programu. Przy częściowej wypłacie pozostałe w programie środki są przenoszone na konta zwykłe w tych samych funduszach i dalej pomnażane (na zasadach ogólnych).

Który fundusz mam wybrać?

W ramach Programu Pierwszy krok dostępnych jest 16 funduszy. W zależności od rodzaju funduszu środki w nich zgromadzone inwestowane są w różne instrumenty finansowe, jak np. akcje czy obligacje. Stąd też wynikają róźnice między nimi: jedne mają mniejszy potencjał zysku, ale są obarczone niższym ryzykiem, a inwestowanie w inne wiąże się z szansą na wyższy zysk, jednak musisz się liczyć z wyższym ryzykiem straty. Dlatego zastanów się, jakiego zysku oczekujesz i jaką ewentualną stratę możesz zaakceptować zanim zdecydujesz się na zainwestowanie w określony fundusz.

Co oznacza, że moje wpłaty trafią do funduszu parasolowego?

Fundusze, do których wpłacasz swoje pieniądze w ramach programu to wszystkie subfundusze, wchodzące w skład funduszu parasolowego Aviva Investors FIO. Zaletą inwestowania w fundusz parasolowy jest to, że przy przenoszeniu środków z jednego subfunduszu do innego subfunduszu nie płacisz podatku od dochodów kapitałowych.

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Aviva24

Aviva24 to prosty sposób inwestowania, możesz zacząć inwestować już od kwoty 100 zł. Do swoich środków masz stały dostęp. 
Sprawdź naszą prostą ofertę 5 funduszy.

Nota prawna

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Aviva Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00