Indywidualny Program Inwestycyjny

Prosty sposób na systematyczne oszczędzanie

Zamów kontakt

Systematyczność to droga do sukcesu

Dzięki systematycznym wpłatom w dłuższym okresie, masz szansę zgromadzić znaczną sumę pieniędzy.

Regularne oszczędzanie małych kwot

pozwoli spełnić wielkie marzenia

Już od 100 zł miesięcznie

możesz zgromadzić kapitał np. na zakup mieszkania czy na emeryturę

15 funduszy do wyboru

o różnym poziomie ryzyka i potencjale zysku

Czy to produkt dla mnie?

Jeśli planujesz znaczne wydatki w perspektywie 5-10 lat lub po prostu chcesz urzeczywistnić swoje marzenia, nie obciążając znacząco domowego budżetu, to ten produkt jest dla Ciebie.

Dowolna częstotliwość wpłat

Ty decydujesz, z jaką częstotliwością będziesz dokonywać wpłat – ważne, abyś na koniec każdego roku trwania programu zgromadził na koncie 12-krotność zadeklarowanej miesięcznej wpłaty. Tylko od Ciebie także zależy, jak długo będziesz odkładać pieniądze – minimalny okres oszczędzania to 3 lata.

Dostęp do konta przez telefon i internet

W dowolnym momencie, łatwo i szybko – przez telefon i Internet – możesz sprawdzać stan i przeglądać historię swojego konta. Możesz także zmieniać fundusze i zwiększać wartość swojej inwestycji, wpłacając dodatkowe kwoty do programu, kiedy tylko zechcesz. 

Jakie są koszty uczestnictwa w programie?

Uczestnicząc w programie juz od 2. wpłaty wszystkie wpłacone przez Ciebie składki są w całości inwestowane.

Opłaty

Opłata administracyjna

Pobierana tylko od wartości pierwszej wpłaty do programu (każda kolejna wpłata jest w 100% inwestowana) i dla deklarowanych wpłat miesięcznych wynosi odpowiednio:

100 zł – 100 zł; 200 zł – 168 zł; 300 zł – 216 zł; 400 zł – 240 zł; 500 zł – 270 zł; 600 zł – 306 zł; 700 zł – 315 zł; 800 zł – 336 zł; 900 zł – 345 zł; 1.000 zł – 360 zł; powyżej 1.000 zł – 2% wartości wpłat zadeklarowanych w ciągu roku trwania programu.

Opłata za zarządzanie 
Określa ją stawka procentowa od zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy w skali roku, która jest różna dla poszczególnych funduszy i przedstawiona w tabeli opłat. Opłatę za zarządzanie uwzględniamy w wynikach inwestycyjnych – publikowane wyniki funduszu to wyłącznie Twój zysk.
Opłata za rezygnację
Opłata za rezygnację przed zadeklarowanym terminem odpowiada sumie opłat manipulacyjnych, z których zostałeś zwolniony w związku z uczestnictwem w programie (zgodnie z tabelą opłat dla funduszy Aviva Investors Poland TFI). Opłata może wynieść od 0% do 4,5% wartości zgromadzonych środków i zależy od wybranego funduszu oraz wartości zgromadzonych w programie środków.

Jakie możliwości daje Indywidualny Program Inwestycyjny?

Co powinieneś wiedzieć?

  • W każdym roku możesz dokonać bezpłatnie 3 zmian funduszy dla nowych wpłat i 3 zmian dla wszystkich zgromadzonych w programie oszczędności.
  • Zmiany w ramach funduszu parasolowego nie będą obciążane podatkiem od zysków kapitałowych.
  • Sam zadecydujesz, kiedy wypłacisz zgromadzone pieniądze – czy po upływie czasu, który zadeklarowałeś, czy kiedy zrealizujesz swój cel. Możesz przedłużyć zawartą umowę na preferencyjnych warunkach.

 

Na co zwrócić uwagę ?

  • Możesz utworzyć program w wersji małżeńskiej.
  • Środki zgromadzone w programie są dziedziczone na zasadach ogólnych. Masz jednak możliwość wskazania osoby uposażonej, która w przypadku gdyby Ciebie zabrakło, otrzyma środki z pominięciem procedury spadkowej (nie dotyczy kont małżenskich).
  • Możesz powołać jednego lub dwóch pełnomocników, co umożliwia dysponowanie zgromadzonymi środkami przez wyznaczoną osobę.

 

Przekonaj się do systematyczności!

Dzięki systematycznemu odkładaniu pieniędzy będziesz mógł urzeczywistniać swoje marzenia bez większych wyrzeczeń. Im wcześniej rozpoczniesz, tym większe masz szanse na zgromadzenie satysfakcjonującej Cię sumy.

Wykres przedstawia, ile pieniędzy jesteś w stanie zgromadzić, odkładając miesięcznie 500 zł, przy założeniu zysku w wysokości 5% rocznie. Dochód z inwestycji moze sie róznic od wskazanego na wykresie – może być niższy lub wyższy. Prezentowane dane nie mogą być traktowane jako zobowiązanie Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Zostaw dane, bezpłatnie oddzwonimy

Pytania i odpowiedzi

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Indywidualnego Programu Inwestycyjnego

Co się stanie, gdy nie wpłacę kwoty w jednym miesiącu i uzupełnię ją w kolejnym?

Systematyczność wpłat jest dowolna. Wpłaty są rozliczane w okresach rocznych trwania programu (np.: przy zadeklarowanej wpłacie 100 zł miesięcznie, rocznie na konto uczestnika powinna wpłynąć kwota 1.200 zł; nie ma znaczenia, czy wpłaty będą realizowane regularnie po 100 zł czy jednorazowo w kwocie 1.200 zł).

Czy mogę zwiększyć zadeklarowaną wysokość wpłat?

Tak. Możesz zwiększyć zadeklarowaną wysokość wpłat w dowolnym momencie.

Kiedy mogę przedłużyć czas trwania programu?

Możesz przedłużyc czas trwania programu w terminie 1 miesiąca po zakończeniu okresu trwania dotychczasowego programu. Otrzymujesz wówczas zniżkę w opłacie administracyjnej, która wynosi odpowiednio dla umów: 3-4 letnich – 50%; 5-9 letnich – 70%; 10-letnich i dłuższych – 100%.

Czy mogę wypłacić środki przed zadeklarowanym terminem?

Wypłata częściowa lub całkowita środków z programu przed zadeklarowanym terminiem oznacza rezygnację z programu. Przy częściowej wypłacie pozostałe w programie środki są przenoszone na konta zwykłe w tych samych funduszach i dalej pomnażane (na zasadach ogólnych).

Co oznacza, że moje wpłaty trafią do funduszu parasolowego?

Fundusze, do których wpłacasz swoje pieniądze w ramach programu to wszystkie subfundusze, wchodzące w skład funduszu parasolowego Aviva Investors FIO. Zaletą inwestowania w fundusz parasolowy jest to, że przy przenoszeniu środków z jednego subfunduszu do innego subfunduszu nie płacisz podatku od dochodów kapitałowych.

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Aviva24

Aviva24 to prosty sposób inwestowania, możesz zacząć inwestować już od kwoty 100 zł. Do swoich środków masz stały dostęp. 
Sprawdź naszą prostą ofertę 5 funduszy.

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Włoch, USA, Węgier lub Wielkiej Brytanii, a Subfundusz Aviva Investors Depozytowy w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w Prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz u dystrybutorów.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od 8:00 do 17:00