Aviva SFIO PPK

Fundusz zdefiniowanej daty

O funduszu

Środki gromadzone w PPK są inwestowane w subfundusze wydzielone w ramach Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK (Aviva SFIO PPK). Subfundusze stosują odmienne zasady polityki inwestycyjnej oraz różny poziom ryzyka w zależności od wieku Uczestnika PPK. Każdy Uczestnik jest automatycznie przypisany do określonego subfunduszu zdefiniowanej daty w zależności od swojej daty urodzenia. W miarę zbliżania się Uczestnika do 60. roku życia subfundusz automatycznie zmienia politykę inwestycyjną – w taki sposób, aby zapewniała właściwy poziom bezpieczeństwa powierzonych mu środków.

Subfundusze Aviva SFIO PPK

Aviva Investors uruchomiła 9 subfunduszy zdefiniowanej daty.

  • Aviva PPK 2025 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1963-1967 (lub starszych na wniosek tych osób),
  • Aviva PPK 2030 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1968-1972,
  • Aviva PPK 2035 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1973-1977,
  • Aviva PPK 2040 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1978-1982,
  • Aviva PPK 2045 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1983-1987,
  • Aviva PPK 2050 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1988-1992,
  • Aviva PPK 2055 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1993-1997,
  • Aviva PPK 2060 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 1998-2002,
  • Aviva PPK 2065 - przeznaczony dla osób urodzonych w latach 2003-2007.

W co inwestują subfundusze

Subfundusze lokują swoje aktywa głównie w instrumenty dłużne (część dłużna) oraz instrumenty udziałowe (część udziałowa). Środki najmłodszych uczestników będą inwestowane w aktywa o większym potencjale zysku, ale będą także obarczone większym ryzykiem. Z kolei oszczędności starszych osób będą inwestowane w sposób bardziej bezpieczny. Wszystko po to, aby wraz ze zbliżającą się datą ukończenia 60 roku życia oszczędności w PPK były w coraz większym stopniu chronione i mniej podatne na zmiany rynkowe.

Opłaty

Stałe wynagrodzenie za zarządzanie aktywami PPK wynosić będzie maksymalnie 0,40% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie będzie pobierane do 31 grudnia 2021 roku, a po tej dacie nie będzie wyższe niż 0,10% wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty w skali roku.

Opłata za osiągnięty wynik jest pobierana pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu przez subfundusz za dany rok przewyższającej stopę referencyjną oraz osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty, inne koszty związane z prowadzeniem PPK, w tym koszty wynikające z art. 50 ustawy o PPK.

Fundusz nie pobiera także opłat za zrealizowanie zleceń zamiany.

Wyniki inwestycyjne

Sprawdź, jak pracują Twoje Fundusze

Zobacz w MojejAvivie, ile masz zgromadzonych środków na PPK oraz sprawdź wyniki subfunduszy 

Sprawdź środki w MojejAvivie Sprawdź notowania

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzielonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii,  Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.