Fundusze inwestycyjne

Efektywny sposób pomnażania oszczędności

Kup fundusze online

Co oferują fundusze?

Fundusze inwestycyjne zapewniają profesjonale zarządzanie powierzonym kapitałem oraz łatwy i szybki dostęp do zgromadzonych środków. 

Inwestowanie na dowolny okres

na różnych rynkach, w różne sektory i branże gospodarki

Już od 1 000 zł

nie musisz mieć dużego kapitału, aby zacząć inwestować

 

 

Bieżący dostęp do inwestycji

zakup jednostek funduszy, wpłaty i wypłaty środków online 24h/7

Wybierz swój poziom ryzyka

Oferujemy 17 funduszy o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Im wyższe ryzyko, tym większy możliwy do osiągnięcia zysk, ale i możliwa większa strata. Zastanów się jaki poziom ryzyka możesz zaakceptować. 

Niskie ryzyko

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu

Stabilny wzrost oszczędności przy zachowaniu stabilności środków, dzięki inwestycjom w instrumenty płynnościowe.

Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Wysoki poziom stabilności inwestycji w krótkim i długim okresie, dzięki inwestowaniu w instrumenty płynnościowe.

Aviva Investors Dochodowy

Wysoki poziom stabilności środków, poprzez inwestycje w instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym.

Umiarkowane ryzyko

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Wzrost oszczędności w średnim i długim terminie, poprzez inwestycje w nieskarbowe instrumenty dłużne i rynku pienieżnego.

Aviva Investors Obligacji Globalny

Wzrost środków w średnim i długim okresie, poprzez inwestycje głównie w obligacje emitowane przez rządy państw lub przedsiębiorstwa.

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Stabilny wzrost oszczędności w okresie co najmniej 2 lat, głównie poprzez inwestycje w krajowe i zagraniczne obligacje rządowe.

Aviva Investors Kapitału Plus

Stabilny dochód z instrumentów finansowych o niskim ryzyku z niewielkim udziałem akcji w średnim i długim okresie inwestowania.

Średnie ryzyko

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Stabilny wzrost kapitału w średnim i długim okresie inwestowania, poprzez inwestycje w instrumenty dłużne i akcje.

Aviva Globalnych Strategii

Pomnażanie oszczędności w długim okresie inwestowania, niezależnie od koniunktury na rynku finansowym, z szansą na 5%. 

Wysokie ryzyko

Aviva Investors Zrównoważony

Długoterminowy wzrost oszczędności, poprzez inwestycje w krajowe instrumenty dłużne i polskie akcje.

Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Długoterminowy wzrost kapitału poprzez inwestycje w akcje i instrumenty dłużne, przy zastosowaniu strategii aktywnej alokacji.

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Wzrost kapitału w długim okresie poprzez inwestycje w akcje i instrumenty dłużne, przy zastosowaniu połączonych strategii: aktywnej alokacji z aktywną selekcją.

Aviva Investors Globalnych Akcji

Maksymalizacja zysków w okresie co najmniej 5 lat, poprzez inwestycje pośrednio i bezpośrednio w akcje zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących.

Aviva Investors Polskich Akcji

Dążenie do osiągnięcia maksimum zysków w długim okresie inwestowania, poprzez inwestycje w akcje na rynku polskim.

Aviva Investors Europejskich Akcji

Maksymalizacja zysków w długim okresie, poprzez inwestycje pośrednio i bezpośrednio w akcje na europejskich rynkach, w tym rynku polskim.

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Maksymalizacja zysków w terminie powyżej 5 lat, poprzez inwestycje w akcje spółek nowoczesnych technologii.

Aviva Investors Małych Spółek

Możliwe wysokie zyski w długim okresie inwestowania, poprzez inwestycje w akcje małych spółek giełdowych.

Inwestuj bez opłat!

Inwestując online w ramach programu Aviva Investors 24 nie płacisz opłaty manimulacyjnej ani administracyjnej oraz otrzymasz zwrot 50% pobranej opłaty za zarządzanie.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny lokuje zebrane od klientów środki pieniężne w różnych rodzajach papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje czy instrumenty rynku pieniężnego. Podstawową zasadą strategii inwestycyjnej funduszu jest wypracowanie zysku przy ograniczonym ryzyku. Fundusze inwestycyjne różnią się między sobą poziomem ryzyka i związanym z nim rodzajem instrumentu finansowego, w który lokują swoje aktywa. Różnice dotyczą także horyzontu czasowego inwestycji i celów inwestycyjnych. Nie ma dwóch identycznych funduszy inwestycyjnych.

Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego?

Jednostka uczestnictwa to część funduszu inwestycyjnego będąca proporcjonalnym udziałem w jego aktywach. Jednostki uczestnictwa w funduszu są na bieżąco wyceniane (na podstawie zmieniającej się wartości aktywów funduszu), dzięki czemu inwestujący jest w stanie określić swój stan posiadania. Inwestycja w fundusz inwestycyjny jest równoznaczna z zakupem jednostek uczestnictwa. 

Jaką kwotę mogę zainwestować w fundusz?

Minimalna wysokość pierwszej wpłaty do dowolnego funduszu wynosi 1 000 złotych, a kolejne to zaledwie 50 złotych. Nie ma górnej granicy wpłaty. Inwestujesz, ile chcesz i na jak długo chcesz. Przy wpłatach powyżej 500 tys. zł możesz otrzymać dodatkowe korzyści.

Na jakie zyski mogę liczyć inwestując w fundusze Aviva Investors?

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków. W ofercie Aviva Investors znajdziesz fundusze,  które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. Sprawdź, jakie zyski, a jakie straty przyniosły nasze fundusze w przeszłości.

Czy mogę sprawdząć aktualny stan konta?

Tak, masz dostęp do swojego konta 24h/7. Wystarczy, że zalogujesz się, podając login i hasło, które ustaliłeś przy rejestracji. Kiedy chcesz możesz sprawdzać bieżącą wartość swojej inwestycji, czy też złożyć dyspozycję wypłaty (odupienia) środków lub przeniesienia ich na inny fundusz.

Zainwestujesz z nami?

Jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz czy warto. Wybierz najlepszy dla siebie fundusz i zacznij inwestować!

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Zamów kontakt

Oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Włoch, USA, Węgier lub Wielkiej Brytanii, a Subfundusz Aviva Investors Depozytowy w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w Prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz u dystrybutorów.

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00