Aviva Investors Zrównoważony

Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

O funduszu

Aviva Investors Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne i oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.

Aktywa subfunduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz w akcje, które mogą stanowić od 40 do 60%  wartości aktywów subfunduszu. Znaczny udział akcji daje możliwość uzyskania w długim okresie wyższych zysków niż osiągają fundusze bezpieczne.

Modelowa struktura aktywów

 • 50.0% polskie akcje
 • 50.0% dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty płynnościowe

Poziom ryzyka:

Umiarkowane (wg skali SRRI - poziom 4 na 7)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 27.03.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  -10,57%

 • roczna stopa zwrotu

  -13,59%

 • wartość bieżąca

  106,56 zł

 • Typ funduszu

  Zrównoważony

 • Data rozpoczęcia działalności

  02.01.2007

 • Wartość początkowa

  100 zł

 • Pierwsza minimalna wpłata

  1000 zł 

 • Kolejna minimalna wpłata

  100 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 4 lata

 • Numer rachunku

  51 1880 0009 0000 0013 0052 0000

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Zrównoważony

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Zrównoważony

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Zrównoważony 106,56 zł -0,80% down -10,57% down -13,59% down -16,88% down -14,38% down
Pobierz xls Pobierz csv

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami dotyczącymi funduszu.

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Aviva Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).