Aviva Investors Dochodowy

Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

O funduszu

Aviva Investors Dochodowy stanowi atrakcyjną propozycję dla osób akceptujących jedynie niskie ryzyko inwestycyjne i stabilny wzrost wartości oszczędności, przy zapewnieniu dużej płynności środków.

Aktywa subfunduszu lokowane są w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe (od 0% do 100%). Od 0% do 100% aktywów subfunduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

100%

brak modelowej struktury aktywów

Limity inwestycyjne

- 0-100% - nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe
- 0-100% - skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

Poziom ryzyka:

Niskie (wg skali SRRI - poziom 1 na 7)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 26.03.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  -2,18%

 • roczna stopa zwrotu

  0,59%

 • wartość bieżąca

  106,99 zł

 • Typ funduszu

  Krótkoterminowy dłużny

   

   

   

   

   

   

   

 • Data rozpoczęcia działalności

  28.11.2014

 • Wartość początkowa

  100 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Dowolny, nawet poniżej 1 roku

 • Pierwsza minimalna wpłata

  1000 zł

   

   

   

 • Kolejna minimalna wpłata

  100 zł

   

 • Numer rachunku

  86 1880 0009 0000 0013 0098 4000

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Dochodowy

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Dochodowy

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Dochodowy 106,99 zł 0,01% up -2,18% down 0,59% up 4,80% up 5,29% up
Pobierz xls Pobierz csv

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami dotyczącymi funduszu.

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Aviva Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).