Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

O funduszu

Aviva Investors Aktywnej Alokacji przeznaczony jest dla osób, które oczekują długoterminowego wzrostu oszczędności, a decyzję dotyczącą struktury portfela inwestycyjnego pozostawiają zarządzającym subfunduszem.

Subfundusz nie posiada stałych, ustalonych limitów podziału aktywów pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może także inwestować w waluty oraz zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut. Strategia subfunduszu koncentruje się na ocenie atrakcyjności rynku polskiego wobec rynków zagranicznych, w podziale na wszystkie możliwe rodzaje aktywów, w które może inwestować subfundusz. Udział akcji, jak i instrumentów dłużnych w portfelu subfunduszu może się wahać od 0%  do 100% i jest zależny od decyzji zarządzających subfunduszem.

100%

brak modelowej struktury aktywów

Limity inwestycyjne

- 0-100% akcje polskie i zagraniczne oraz instrumenty o analogicznym profilu ryzyka inwestycyjnego (m.in. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne)
- 0-100% dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty płynnościowe

Poziom ryzyka:

Średnie (wg skali SRRI - poziom 5 na 7)

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 27.03.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  -12,00%

 • roczna stopa zwrotu

  -10,83%

 • wartość bieżąca

  107,61 zł

 • Typ funduszu

  Aktywnej alokacji

 • Data rozpoczęcia działalności

  5 października 2004

 • Wartość początkowa

  100 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 4 lata

 • Pierwsza minimalna wpłata

  1000 zł

   

   

   

 • Kolejna minimalna wpłata

  100 zł

   

 • Numer rachunku

  10 1880 0009 0000 0013 0041 2001

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 107,61 zł -3,31% down -12,00% down -10,83% down -10,97% down -10,59% down
Pobierz xls Pobierz csv

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami dotyczącymi funduszu.

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).