Nota prawna

Niniejsze materiały mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny.  Przy ich sporządzaniu oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby zamieszczone informacje były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Nie jest gwarantowane ziszczenie się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszych materiałach, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie niniejszych materiałów nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejsze materiały nie zawierają pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne lub ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabele opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych dostępnych w punktach dystrybucji jednostek uczestnictwa, w siedzibach towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz na ich stronach internetowych. Informacje dotyczące poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w szczególności dotyczące ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnym u Przedstawicieli ds. ubezpieczeń i inwestycji oraz na stronie www.aviva.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.  Wartość jednostek uczestnictwa lub funduszy może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu inwestycyjnego lub ubezpieczający powinien się liczyć z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.

Niniejszy materiał korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Jakiekolwiek korzystanie z materiału w całości lub części w innym niż dozwolonym prawnie zakresie i celu jest zabronione oraz skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną. W szczególności niedopuszczalne jest przegrywanie, zwielokrotnianie niniejszych materiałów, ich modyfikowanie lub łącznie z innym utworem.