Słowniczek

Poznaj terminologię inwestora

Inwestycje w encyklopedycznym skrócie, proste definicje trudnych wyrażeń.

Akumulacja

Alokacja aktywów

Benchmark

Beta

Całkowity zwrot

Cena kupna

Co to jest fundusz inwestycyjny

Czym jest jednostka uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Czym jest konto jednostek uczestnictwa

Fundusz akcji

Fundusz funduszy

Fundusz hedgingowy

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

Fundusz parasolowy

Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego

Fundusze hybrydowe (zrównoważone)

Fundusze papierów dłużnych (obligacji)

Fundusze zrównoważone

Główny typ

Handel detaliczny

Hossa

Instrument pochodny (derywat)

Inwestować w wartość

Jakość kredytu

Klasy aktywów

Kupon

Obligacja kuponowa

Obligacja zamienna

Portfel

Portfele modelowe

Punkty bazowe

Rating kredytowy

Reflacja

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Stopa zwrotu