Prognozy inwestycyjne

Sprawdź prognozy na nadchodzący kwartał

III kwartał 2021

W III kwartale 2021 roku nastąpiło wyraźne wyhamowanie dynamicznych wzrostów na globalnych rynkach akcji, jakie mogliśmy obserwować w pierwszym półroczu. Globalny indeks akcji obniżył się w minionym kwartale o 1,5%, a spadki na rynkach rozwijających się były znacznie wyższe  od spadków na rynkach rozwiniętych. Wiąże się to z kryzysem na chińskim rynku nieruchomości, które zwiększają niepokój o kondycję całej chińskiej gospodarki. Słabość rynków rozwiniętych można tłumaczyć m.in. wysokim poziomem inflacji, a co za tym idzie prognozowaną podwyżką stóp procentowych i zapowiedzią spowolnienia skupu aktywów przez banki centralne, co z kolei może negatywnie wpłynąć na rynki akcji. Polski rynek akcji na tle rynków światowych wypadł w minionym kwartale bardzo dobrze - główny indeks WIG wzrósł o 6,5%. Duży wpływ na ten wynik miał wzrost indeksu sektora bankowego WigBanki o 17%, głównie za sprawą rozpoczętych podwyżek stóp procentowych, uporządkowanie problemu hipotecznych kredytów walutowych oraz popandemiczny wzrost gospodarczy i konsumpcyjny w naszym kraju.

Na globalnym rynku obligacji w trzecim kwartale 2021 roku zapanowała podwyższona zmienność przy generalnej tendencji do wzrostów rentowności (spadków cen). Główna przyczyna to wysoki poziom aktywności gospodarczej, której towarzyszy inflacja wyraźnie przekraczająca poziom dotychczas uznawany za akceptowalny i bezpieczny. Główne banki centralne nie podjęły jednak żadnych działań zmierzających do jej zahamowania, ponieważ nie chcą zdusić odradzających się gospodarek, wciąż prowadząc ultra luźną politykę monetarną (niskie stopy i druk pieniądza). W wielu krajach regionu Europy Środkowej inflacja dotarła już do poziomu 5% lub wyższe. Tak szybkie tempo wzrostu inflacji zaskoczyło uczestników rynku i wywołało znaczący spadek cen papierów skarbowych (wzrost rentowności).

Dla strategii API, inwestujących w dominującej części na akcyjnych rynkach zagranicznych oraz w obligacje regionu Europy Środkowej, ostatni kwartał okazał się spadkowy, jednak patrząc na wyniki od początku roku, to nasze strategie utrzymały dodatnie stopy zwrotu.

IV kwartał 2021

W czwartym kwartale 2021 roku spodziewamy się dalszej podwyższonej zmienności na rynkach akcji. Zakładamy również kontynuację relatywnie lepszego zachowania spółek cyklicznych, w tym banków, względem spółek wzrostowych. Oczekujemy także zacieśnienia polityki monetarnej w regionie Europy Środkowej i stopniowego podnoszenia stóp procentowych. Nie spodziewamy się dalszego wzrostu rentowności obligacji (spadków cen), licząc na stabilizację na tym rynku.

Szanse

  • kontynuacja wzrostu gospodarczego na świecie i w Polsce napędzana konsumpcją i inwestycjami
  • lepsze wyniki spółek bankowych, w które m.in. inwestują fundusze Aviva Investors
  • stabilizacja na rynku instrumentów dłużnych

Ryzyka

  • wzrost stóp procentowych w USA, wynikający z utrzymania wysokiego poziomu stopy inflacji
  • wysoki poziom wycen spółek, w szczególności największych spółek technologicznych w USA
  • możliwość stonowania interwencjonizmu banków centralnych, przejawiającego się spowolnieniem skupu aktywów

Zainwestujesz z nami?

Jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz czy warto. Wybierz najlepszy dla siebie fundusz i zacznij inwestować!