Częste pytania

Potrzebujesz pomocy?

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestowania w fundusze.

Chcę zmienić numer rachunku bankowego (Aviva Investors 24) w formie oświadczenia. Jak to zrobić?

Czy mogę dokonać przelewu z nie swojego rachunku (Aviva Investors 24)?

Co się stanie, jeżeli w pierwszej wpłacie przeleję kwotę w innej wysokości niż ta, którą zadeklarowałem przy rejestracji (Aviva Investors 24)?

Jeżeli już się zarejestrowałem, to kiedy mogę wykonać pierwszą wpłatę (Aviva Investors 24)?

Niechcący przy rejestracji podałem złe dane (Aviva Investors 24). Co robić?

Jakie dokumenty muszę mieć przy sobie, żeby móc się zarejestrować Aviva Investors 24?

Jak zarejestrować się i dokonać pierwszej wpłaty w Aviva Investors 24?

Jaka jest różnica pomiędzy konwersją i zamianą pomiędzy funduszami?

Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego?

Czym jest fundusz parasolowy?

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Czy od zysków z inwestycji trzeba opłacić podatek od zysków kapitałowych?

Na jakie zyski można liczyć inwestując w fundusze Aviva Investors?

Jak wybrać właściwy fundusz z oferty Aviva Investors?

Czy w fundusze mogę zainwestować małe kwoty?

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Aviva Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).