Aviva Investors 24

Inwestowanie w fundusze bez opłat

Kup online

Dlaczego warto zostać uczestnikiem Programu Aviva Investors 24?

Uczestnicząc w Programie Aviva Investors 24, inwestujesz w fundusze online na korzystnych warunkach. 

Szeroka gama subfunduszy do wyboru

Swoje pieniądze możesz lokować w 16 subfunduszach o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Inwestowanie już od 1000 zł

Tyle wynosi minimalna pierwsza wpłata do Programu.  W dowolnym momencie możesz dopłacać  do swojego konta od 50 zł.

Dostęp do środków online 24/7

Dzięki dostępowi do konta przez Internet w każdej chwili możesz kontrolować wartość inwestycji oraz swobodnie zarządzać wpłaconym kapitałem.

Zwracamy 50% kosztów

W fundusze Aviva Investors FIO (w ramach Programu Aviva Investors 24) inwestujesz bez opłat manipulacyjnych i administracyjnych. Dodatkowo otrzymasz zwrot 50% pobranej opłaty za zarządzanie w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa danego funduszu. W praktyce świadczenie dodatkowe oznacza wyższą stopę zwrotu z inwestycji, ponieważ otrzymując dodatkowe jednostki uczestnictwa ponosisz niższe koszty zarządzania funduszem.

Warunkiem naliczenia świadczenia dodatkowego jest utrzymanie środków w funduszu przez co najmniej rok, ponieważ dodatkowe jednostki będą zwracane na Twoje konto jednostek w każdą rocznicę zawarcia umowy Aviva Investors 24. 

Podstawowe informacje

 Minimalna pierwsza wpłata 1 000 zł  
 Minimalna kolejna wpłata  50 zł
Opłata manipulacyjna Brak
Opłata za umorzenie  Brak
 Profil inwestora  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Nota prawna

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Globalnych Strategii cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Aviva Globalnych Strategii” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).