Aviva Globalnych Strategii

Szansa na 5%

Fundusz dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu brutto na poziomie o 5 pkt. proc. przewyższającym główną stopę procentową NBP na przestrzeni każdych kolejnych 3 lat

0 zł opłaty manipulacyjnej

Wszystkie Twoje środki są zamieniane na jednostki uczestnictwa funduszu Aviva Globalnych Strategii i inwestowane

Fundusz o globalnym zasięgu

Lokujemy do 100% aktywów w Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund zarządzany przez specjalistów firmy Aviva

Co wyróżnia Aviva Globalnych Strategii?

Dążymy do wzrostu wartości inwestycji niezależnie od warunków rynkowych.
  

Nie stawiasz wszystkiego na jedną kartę

Zarządzający funduszem AIMS TR dobierają szereg strategii, które powinny ze sobą współgrać w dążeniu do realizacji celu niezależnie od koniunktury na rynku finansowym. Inwestują oni w różne strategie na całym świecie dążąc do przynoszenia stabilnej stopy zwrotu.  

Swobodny dostęp do środków

Możesz kontrolować stan swoich środków z każdego miejsca na świecie o każdej porze. W dowolnym momencie możesz dopłacać pieniądze do swojego konta lub je wypłacić. Rekomendujemy jednak, abyś utrzymywał środki w funduszu przez co najmniej 5 lat. W krótszym czasie Twoje inwestycje mogą podlegać znacznym wahaniom rynkowym i możesz nie zyskać tyle, ile oczekujesz, a nawet możesz ponieść stratę. 

Jak działa Aviva Globalnych Strategii?

Aviva Globalnych Strategii (Subfundusz Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”) lokuje do 100% aktywów w fundusz o globalnym zasięgu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund zarządzany przez specjalistów firmy Aviva. Zobacz, jak pracują, aby Twoje pieniądze zarabiały.

 

Zamów kontakt

Oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie

Co warto wiedzieć?

Minimalna początkowa wpłata 1 000 zł
Minimalna kolejna wpłata 100 zł (lub od 50 zł, jeżeli inwestujesz online)
Opłata za zarządzanie  1,51% rocznie (jest to suma opłat za zarządzanie funduszem zagranicznym Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund oraz funduszem Aviva Oszczędnościowy i jest w całości uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa)
Opłata manipulacyjna brak
Opłata za umorzenie jednostek brak
Okres inwestowania co najmniej 5 lat
Nr rachunku do wpłat
48 1880 0009 0000 0013 0106 5000
Kategoria jednostek A (dla klientów indywidualnych i firm), Z (dla klientów, którzy wpłacą od 500 mln zł)

Czy Aviva Globalnych Strategii jest dla Ciebie?

Aviva Globalnych Strategii jest dla Ciebie, jeżeli:

  • szukasz funduszu inwestycyjnego z możliwością uzyskania średniorocznej stopy zwrotu o 5% przewyższającej główną stopę procentową Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni każdych kolejnych trzech lat
  • posiadasz co najmniej 1 000 zł na pierwszą wpłatę do funduszu
  • planujesz inwestycję na co najmniej 5 lat
  • jesteś gotów zaakceptować fakt, że cele funduszu nie są gwarantowane, a więc Twój kapitał jest obciążony ryzykiem
  • jesteś gotów zaakceptować fakt, że fundusz (pośrednio lub bezpośrednio) stosuje złożone instrumenty finansowe oraz związane z nimi ryzyko

Zainwestujesz z nami?

Jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz czy warto. Wybierz najlepszy dla siebie fundusz i zacznij inwestować!

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Nota prawna

Informacje i dane znajdujące się na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jak również nie mogą być uznane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich także interpretować jako doradztwa inwestycyjnego lub finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) lub usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

Niniejsza strona została sporządzona z należytą starannością, ale nie stanowi gwarancji, że dana propozycja inwestowania jest właściwa dla konkretnego klienta. Skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na jej podstawie ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Inwestorzy chcący skorzystać z oferowanych im produktów powinni najpierw zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji w jednostki uczestnictwa, w szczególności z prospektem informacyjnym funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszu Aviva Oszczędnościowy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające ww. fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospekcie informacyjnym, tabeli opłat manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego funduszu Aviva Oszczędnościowy może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. 

Niniejsze informacje o odpowiedniości funduszu Aviva Oszczędnościowy nie zastępują ani nie wykluczają obowiązków nałożonych na podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywania jednostek uczestnictwa przez obowiązujące przepisy prawa, dotyczące przeprowadzenia oceny adekwatności oferowanego produktu dla klienta lub jego odpowiedniości dla potrzeb i sytuacji klienta.