Aktywny Plan Inwestycyjny

Ty wybierasz strategię, my aktywnie inwestujemy Twoje oszczędności

Kup online Zamów kontakt

Podstawowe korzyści

Jeśli chcesz zainwestować swoje oszczędności, ale nie masz wystarczającej wiedzy o rynku finansowym i chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w zakresie zarządzania funduszami mamy dla Ciebie odpowiednią propozycję – Aktywny Plan Inwestycyjny!

Prosty plan

wybierasz jedną z 3 strategii inwestycyjnych, a my aktywnie inwestujemy Twoje pieniądze

Bieżący dostęp do środków

zainwestuj min. 20 000 zł i sprawdzaj wartość Twojej inwestycji w dowolnym momencie

Ubezpieczenie gratis

masz prawo przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie bez dodatkowych kosztów

Jak działa Aktywny Plan Inwestycyjny?

To prosty sposób na inwestowanie nawet dla tych, którzy nie są ekspertami w dziedzinie zarządzania finansami, a którzy chcieliby skutecznie inwestować swoje środki.
  

Ty wybierasz jedną z 3 strategii

W ramach Planu oferujemy 3 strategie inwestycyjne: Umiarkowana, Wyważona i Wzrostowa. Każda strategia to pakiet trzech funduszy inwestycyjnych, których udział w każdej z nich jest inny. Dlatego różnią się one wysokością potencjalnego zysku i poziomem ryzyka. 

My aktywnie zarządzamy

Stale monitorujemy rynek i aktywnie reagujemy na zachodzące zmiany, dobierając odpowiednie instrumenty finansowe, dostosowując raz na kwartał udział Twoich środków do struktury funduszy w strategii, a w razie potrzeby, zmieniając udział procentowy funduszy w strategii.

Strategie inwestycyjne

Strategia Umiarkowana

  • 75% Aviva Globalnych Strategii
  • 12.5% Aviva Investors Europejskich Akcji
  • 12.5% Aviva Investors Globalnych Akcji

Strategia Wyważona

  • 50% Aviva Globalnych Strategii
  • 25% Aviva Investors Europejskich Akcji
  • 25% Aviva Investors Globalnych Akcji

Strategia Wzrostowa

  • 30% Aviva Globalnych Strategii
  • 35% Aviva Investors Europejskich Akcji
  • 35% Aviva Investors Globalnych Akcji

Z dniem 28 lipca 2017 r. subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących zmienił nazwę na Aviva Investors Globalnych Akcji oraz weszły w życie zmiany Statutu w zakresie jego polityki inwestycyjnej.

Z dniem 23 lipca 2018 r. subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji został zastąpiony subfunduszem Aviva Investors Europejskich Akcji.

Z dniem 25 lutego 2019r. subfundusz Aviva Oszczędnościowy zmienił nazwę na Aviva Globalnych Strategii oraz Strategia Oszczędnościowa zmieniła nazwę na Strategię Umiarkowaną.

Warto wiedzieć

Minimalna pierwsza wpłata

20 000 zł

Minimalna kolejna wpłata 

1 000 zł

Rachunek wpłat

89 1880 0009 0000 0013 0041 3004

Opłata administracyjna

2%, jeżeli w wyniku dokonanej wpłaty wartość

zgromadzonych środków osiągnie lub przekroczy

50 000 zł – 0% 

Opłata za rezygnację 

2% w pierszwszym roku, kolejne lata: 0%

 

Gratis - ubezpieczenie na życie

Każdy kto zdecyduje się zainwestować swój kapitał w Aktywny Plan Inwestycyjny ma prawo przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie bez dodatkowych kosztów. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi otrzymają nie tylko środki zgromadzone w ramach Planu, ale także dodatkowe 3% wartości aktywów jako świadczenie ubezpieczeniowe oferowane przez Aviva TUnŻ.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Aktywngo Planu Inwestycyjnego

Czy mogę wybrać więcej niż jedną strategię?

Przystępując do Planu możesz wybrać tylko jedną strategię. Jednakże, można kupić dwa lub więcej Planów i w każdym z nich wybrać różne strategie, jeśli każdy z Planów ma służyć osiągnięciu innego celu bądź innemu okresowi inwestycji.

Czy mogę zmienić rodzaj strategii lub udział procentowy funduszy?

Wybrana podczas przystąpienia do Planu strategia obowiazuje przez cały okres inwestycji i nie może być zmieniona. Udział funduszy w danej strategii również nie może być zmieniony. Aktywny Plan Inwestycyjny to gotowe rozwiązanie przygotowane przez specjalistów Aviva Investors Poland TFI SA, którzy wybrali fundusze wchodzące w skład strategii, jak i ustalili ich udział procentowy. 

Jaki jest wymagany okres inwestowania?

Możesz inwestować swoje oszczędności, tak długo, jak chcesz. Masz stały dostęp do swoich inwestycji, więc możesz je wycofać po osiągnięciu calu jaki założyłeś, bądź w dowolnym wybranym momencie. Jednak biorąc pod uwagę fundusze wchodzące w skład każdej strategii zalecamy co najmniej 4-5 letni okres inwestycji. Pamiętaj! Rozwiązanie umowy w pierwszych 12 miesiącach od dnia przystąpienia do Planu skutkować będzie pobraniem opłaty w wysokości 2% od wpłat dokonanych w ramach Planu. 

Jakie dokumenty należy wypełnić, jeśli zdecyduję się przystąpić do Planu?

Naszym celem jest ograniczenie formalności do minimum, nie wymagamy żadnych papierowych dokumentów, cały proces rejestracji przebiega on-line (przystąpienie do Planu wraz z automatyczną rejestracją do usługi internetowej, za pomocą której będzie można śledzić stan swoich inwestycji i składać zlecenia). 

Czy mogę wypłacić część pieniędzy i kontynuować inwestowanie w ramach Planu?

Możesz dokonać częściowej wypłaty, przy czym minimalna kwota jaka powinna zostać w ramach Planu, aby mógł być kontynuowany to 20 000 zł. Jeśli zdecydujesz się na wypłatę w pierwszym roku trwania Planu, potrącona zostanie w wysokości 2% (od wpłat dokonanych w ramach Planu).

Często odwiedzane

Notowania funduszy

Wyniki inwestycyjne (stopy zwrotu) funduszy na wybrany okres, kalkulatory i wykresy.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty funduszy - prospekty, statuty, sprawozdania finansowe, karty funduszy, tabele opłat i inne.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 

Subfundusz „Aviva Oszczędnościowy” lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na stronie internetowej www.aviva.pl, w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz u dystrybutorów.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).