Zmiana danych

Fundusz Emerytalny Aviva OFE

Zmiany i uzupełnienie danych zawartych w umowie przystąpienia do Aviva OFE

UWAGA!
W celu aktualizacji numerów dowodu osobistego wystarczy zgłosić nowe dane e-mailem lub przez telefon (z podaniem danych identyfikacyjnych).

W przypadku zmiany innych danych niż nr i seria dowodu osobistego, po otrzymaniu nowych zmian danych, pod aktualny adres wyślemy Państwu wypełniony już formularz, z prośbą o weryfikację jego treści, złożenie na nim podpisu i odesłanie do nas.

UWAGA! Niedostarczenie podpisanego formularza do Biura Głównego uniemożliwi nam autoryzację zmiany danych. Tym samym zmiany zgłoszone telefonicznie lub e-mailem będą nieważne.
Jednocześnie przypominamy, że można również wypełnić formularz samodzielnie, a następnie przesłać go pod nasz adres.

Należy pamiętać, że niezgodność danych identyfikacyjnych pomiędzy OFE a ZUS może mieć wpływ na brak składek, natomiast brak aktualnego adresu do korespondencji uniemożliwia Funduszowi kontakt z Klientem. Może to powodować utrudnienie w przekazaniu ważnych informacji, takich jak np. informacja okresowa o stanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgłasza zmian w danych osób ubezpieczonych do OFE. Każdorazowa zmiana powinna być niezwłocznie przekazana do Funduszu przez Klienta. Brak takiej informacji może spowodować sytuację, w której ZUS będzie w posiadaniu innych danych niż Fundusz, a to może doprowadzić do nieprzekazywania składki do OFE.

Zmiana sposobu uregulowania stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, rozwód

Zgodnie z Ustawą z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 139 z 1997 r., poz. 934, z późn. zm.), klient otwartego funduszu emerytalnego ma obowiązek zawiadomienia OFE o każdej zmianie uregulowań stosunków majątkowych. Zmiana taka następuje po zawarciu związku małżeńskiego, zmianie istniejących stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami i rozwodzie.

W razie zawarcia związku małżeńskiego - prosimy o wypełnienie formularza lub napisanie oświadczenia. Jeżeli istnieje rozdzielność majątkowa lub inne uregulowania, prosimy o załączenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu potwierdzającego ten fakt. Poświadczenia za zgodność z oryginałem można dokonać u notariusza, w oddziale Aviva lub w jednostce samorządu terytorialnego. W celu uzyskania adresu najbliższego oddziału Aviva prosimy o sprawdzenie mapki. Komplet dokumentów należy przesłać pod adres Aviva OFE.

W razie ustania wspólnoty majątkowej lub rozwodu - prosimy o wypełnienie formularza lub napisanie oświadczenia. Prosimy także o przesłanie dokumentów potwierdzających podział środków w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej. Dokumentem takim może być akt notarialny stwierdzający podział środków lub ugoda zawarta przed sądem. W dokumentach tych powinna być zawarta informacja dotycząca sposobu podziału środków zgromadzonych na rachunkach w OFE. Wymagane jest również poświadczenie tych dokumentów za zgodność z oryginałem. Poświadczenia można dokonać u notariusza, w oddziale Aviva lub w jednostce samorządu terytorialnego. Można również przesłać umowę cywilnoprawną określająca procentowy podział środków.

Jeżeli ustanie wspólności majątkowej nastąpiło w wyniku rozwodu, dodatkowo prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego orzeczenie rozwodu (wraz z datą uprawomocnienia). Kopia tego dokumentu również musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Komplet dokumentów należy przesłać pod adres Aviva OFE.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Sprzedaż polis poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 - 17:30