< OFE

Zgłoszenie roszczenia Aviva OFE

Jak zgłosić roszczenie?

Zgłoszenie roszczenia następuje poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres:

Aviva Sp. z o. o. 

Dział Obsługi Roszczeń

ul. Inflancka 4b

00-189 Warszawa

 

Ponadto wstępnego zgłoszenia roszczenia można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną z dopiskiem Dział Obsługi Roszczeń. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

 • infolinię: +48 22 557 44 44 w godzinach 8.00 - 20.00
 • email: bok_ofe@aviva.pl

Prosimy wybrać właściwy charakter zgłoszenia:

w przypadku, gdy Członek OFE wskazał osobę Uprawnioną do odbioru środków

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego formularza "Dyspozycja wypłaty środków zgromadzonych na rachunku OFE";
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego.

 

Dokumenty dodatkowe w przypadku nabycia prawa do odbioru środków przez niepełnoletniego:

 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • kopia dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uprawnionego;
 • oryginał lub poświadczona kopia prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają osoby upoważnione przez Aviva, notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta).

 

 

w przypadku, gdy Członek OFE był samotny i nie wskazał osób Uprawnionych do odbioru środków (zgon przed 17.02.2001 roku - obowiązuje Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych)

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego formularza "Dyspozycja wypłaty środków zgromadzonych na rachunku OFE";
 • oryginał wypełnionego formularza "Oświadczenie o najbliższej rodzinie OFE";
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego.

 

Dokumenty dodatkowe w przypadku nabycia prawa do odbioru środków przez niepełnoletniego:

 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • informacja o numerach PESEL nieletnich beneficjentów/spadkobierców;
 • kopia dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uprawnionego;
 • oryginał lub poświadczona kopia prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają osoby upoważnione przez Aviva, notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta)

w przypadku, gdy Członek OFE był samotny i nie wskazał osób Uprawnionych do odbioru środków (zgon po 17.02.2001 roku - obowiązuje Ustawa z dnia 02 lutego 2001 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw)

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego formularza "Dyspozycja wypłaty środków zgromadzonych na rachunku OFE";
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • oryginał lub poświadczona kopia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego spadkobiercy.

 

Dokumenty dodatkowe w przypadku nabycia prawa do odbioru środków przez niepełnoletniego:

 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • kopia dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego spadkobiercy;
 • oryginał lub poświadczona kopia prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają osoby upoważnione przez Aviva, notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta).

w przypadku, gdy Członek OFE pozostawał w związku małżeńskim

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego formularza "Oświadczenie współmałżonka o stosunkach majątkowych OFE";
 • oryginał wypełnionego formularza "Oświadczenie współmałżonka o przynależności do OFE";
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka.

 

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają osoby upoważnione przez Aviva, notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta).