Wypłata środków w przypadku śmierci

Sprawdź, jak zgłosić zdarzenie w razie śmierci uczestnika Aviva OFE

Jak zgłosić roszczenie?

Zgłoszenie roszczenia następuje poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres:

Aviva Sp. z o. o. 

Dział Obsługi Roszczeń

ul. Inflancka 4b

00-189 Warszawa

 

Ponadto wstępnego zgłoszenia roszczenia można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną z dopiskiem Dział Obsługi Roszczeń. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

Jakie dokumenty będą potrzebne?

w przypadku, gdy Członek OFE wskazał osobę Uprawnioną do odbioru środków

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego formularza "Dyspozycja wypłaty środków zgromadzonych na rachunku OFE";
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego.

 

Dokumenty dodatkowe w przypadku nabycia prawa do odbioru środków przez niepełnoletniego:

 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • kopia dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uprawnionego;
 • oryginał lub poświadczona kopia prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają osoby upoważnione przez Aviva, notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta).

 

 

w przypadku, gdy Członek OFE był samotny i nie wskazał osób Uprawnionych do odbioru środków (zgon przed 17.02.2001 roku - obowiązuje Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych)

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego formularza "Dyspozycja wypłaty środków zgromadzonych na rachunku OFE";
 • oryginał wypełnionego formularza "Oświadczenie o najbliższej rodzinie OFE";
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego.

 

Dokumenty dodatkowe w przypadku nabycia prawa do odbioru środków przez niepełnoletniego:

 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • informacja o numerach PESEL nieletnich beneficjentów/spadkobierców;
 • kopia dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uprawnionego;
 • oryginał lub poświadczona kopia prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają osoby upoważnione przez Aviva, notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta)

w przypadku, gdy Członek OFE był samotny i nie wskazał osób Uprawnionych do odbioru środków (zgon po 17.02.2001 roku - obowiązuje Ustawa z dnia 02 lutego 2001 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw)

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego formularza "Dyspozycja wypłaty środków zgromadzonych na rachunku OFE";
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • oryginał lub poświadczona kopia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego spadkobiercy.

 

Dokumenty dodatkowe w przypadku nabycia prawa do odbioru środków przez niepełnoletniego:

 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • kopia dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego spadkobiercy;
 • oryginał lub poświadczona kopia prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają osoby upoważnione przez Aviva, notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta).

w przypadku, gdy Członek OFE pozostawał w związku małżeńskim

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego formularza "Oświadczenie współmałżonka o stosunkach majątkowych OFE";
 • oryginał wypełnionego formularza "Oświadczenie współmałżonka o przynależności do OFE";
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • oryginał lub poświadczona kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka.

 

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają osoby upoważnione przez Aviva, notariusz oraz jednostki samorządu terytorialnego właściwe dla miejsca wydania dokumentu (Urząd Gminy, Urząd Miasta).

Obsługa i pomoc

Stanu rachunku OFE

Informacje o reformie OFE

Dokumenty

Zmiana danych

Notowania OFE

Częste pytania

Czy środki pieniężne zgromadzone w OFE są dziedziczone?

Środki gromadzone w OFE po śmierci członka OFE podlegają dziedziczeniu, zgodnie z dokonanym przez niego rozrządzeniem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Kto jest uprawniony do otrzymania środków po śmierci uczestnika OFE?

Do wypłaty środków uprawnieni są beneficjenci. Są to osoby wskazane przez uczestnika OFE podczas zawierania umowy lub w trakcie członkostwa w OFE poprzez złożenie pisemnej dyspozycji. Do wypłaty środków uprawniony jest także współmałżonek, w przypadku, gdy w okresie członkostwa w OFE istniała małżeńska wspólność majątkowa.

W przypadku braku wskazania beneficjentów, środki pochodzące z OFE wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W tym przypadku do środków tych uprawnieni będą spadkobiercy zmarłego członka OFE.

Co się dzieje gdy beneficjenci nie zostaną wskazani?

W takim przypadku w celu wypłaty środków, niepodlegających ustawowej wspólności majątkowej, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe oraz przesłać do Funduszu prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku po zmarłym uczestniku OFE.

Z naszego doświadczenia wynika, iż przeprowadzenie postępowania spadkowego może być czasochłonne i kosztowne, dlatego też zachęcamy do wskazania beneficjentów.

Kogo można wskazać jako beneficjenta?

Jako beneficjenta można wskazać dowolną osobę fizyczną. Osobą tą może być członek najbliższej rodziny lub też dowolnie wskazana inna osoba - również niepełnoletnia. Ustawa o OFE nie dopuszcza możliwości wskazania osoby prawnej jako beneficjenta. Członek Funduszu może w dowolnym czasie zmienić poprzednią dyspozycję - wskazać inne osoby.  Możliwe jest również dokonywanie aktualizacji danych dotyczących wskazanych osób (zmiana udziału procentowego, adresu do korespondencji). Dyspozycje dotyczące beneficjentów wymagają formy pisemnej.

Co zrobić w przypadku śmierci uczestnika OFE?

O fakcie tym należy powiadomić otwarty fundusz emerytalny. Zgłoszenia roszczenia można dokonać poprzez infolinię +48 22 557 44 44 (pon.-pt. g. 8:00-20:00), wysyłając e-mail (bok_ofe@aviva.pl), listownie (na adres: Aviva OFE, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa) lub osobiście w jednym z naszych oddziałów (Znajdź placówkę).

Jakie dane należy podać w zgłoszeniu roszczenia?

Przekazując informację o śmierci uczestnika OFE, w pierwszej kolejności należy podać dane identyfikacyjne zmarłego, czyli nr rachunku emerytalnego lub nr PESEL oraz Imię i Nazwisko. Należy także podać dane osoby zgłaszającej roszczenie: Imię, Nazwisko, adres korespondencyjny oraz nr telefonu kontaktowego.

Co się dzieje po zgłoszeniu roszczenia?

Po zgłoszeniu roszczenia OFE wysyła informację do osób uprawnionych zawierającą wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków z rachunku emerytalnego.

W jakim terminie należy przedstawić komplet dokumentów niezbędnych do wypłaty środków z rachunku emerytalnego?

Obowiązujące przepisy dotyczące OFE nie przewidują takiego terminu. Komplet dokumentów jest warunkiem dokonania wypłaty środków z rachunku emerytalnego, dlatego też sugerujemy przesłanie ich jak najszybciej.

W jakim terminie Fundusz dokona wypłaty środków z rachunku emerytalnego?

W przypadku wypłaty dla beneficjentów lub spadkobierców OFE jest zobowiązany do wypłaty środków w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty. Wypłata środków z tytułu wspólności majątkowej dla współmałżonka, który posiada rachunek emerytalny w innym funduszu emerytalnym następuje w terminach sesji transferowych wymienionych w ustawie o OFE. Wypłata dokonywana jest w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia oraz listopada, przy czym nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca po przedstawieniu przez małżonka wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy współmałżonek posiada rachunek w Aviva OFE, wypłata środków na rachunek współmałżonka następuje również nie wcześniej, niż w terminie 1 miesiąca po przedstawieniu przez niego wymaganych dokumentów.

W jaki sposób oraz w jakiej formie wypłacane są środki?

Podział i wypłata środków regulowana jest ustawą OFE. Sposób wypłaty jest uzależniony od tego, czy w trakcie członkostwa w OFE istniała małżeńska wspólność majątkowa. Poniżej najczęściej występujące przykłady podziału i wypłaty środków:

A. Osoba była kawalerem / panną – w tym przypadku wszystkie środki zgromadzone na rachunku emerytalnym są wypłacane w formie gotówkowej beneficjentom lub spadkobiercom

B. Osoba była w związku małżeńskim oraz istniała wspólność majątkowa – w tym przypadku następuje podział: 

 • 50% środków, w zakresie w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, jest wypłacane współmałżonkowi w formie wypłaty transferowej (nie następuje wypłata gotówkowa) na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym, chyba że współmałżonek nie posiada rachunku w OFE (patrz pytanie nr 13)
 • 50% środków jest wypłacane beneficjentom lub spadkobiercom w formie gotówkowej.

C. Osoba była w związku małżeńskim lecz wspólność majątkowa nie istniała (np.: małżonkowie podpisali intercyzę) – w tym przypadku wypłata jak w pkt.A

Czy od środków wypłacanych beneficjentom lub spadkobiercom pobierany jest podatek dochodowy?

Tak. Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów ustawy o OFE pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku, czyli otwartym funduszu emerytalnym.

Czy od środków wypłacanych beneficjentom lub spadkobiercom pobierany jest podatek od spadków i darowizn?

Nie. Wypłata świadczenia na rzecz beneficjentów lub spadkobierców jest zwolniona od tego podatku.

Co się dzieje w przypadku, gdy współmałżonek nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym a jest uprawniony do otrzymania części środków z tytułu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 128 ustawy o OFE), otwarty fundusz emerytalny ma obowiązek otworzyć rachunek emerytalny dla współmałżonka oraz przekazać na niego środki, do których jest on uprawniony z tytuły małżeńskiej wspólności majątkowej.

Czy istnieje możliwość wypłaty środków w formie gotówkowej z rachunku założonego dla współmałżonka?

Przepisy dopuszczają taką możliwość. Konieczne jest jednakże spełnienie jednego z warunków ustawowych (poniżej):

 • złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku,
 • złożenia wniosku w razie nie nabycia prawa do emerytury, o ile osoba ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki nie są wyższe od kwoty stanowiącej:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
  • 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.

Czy na rachunek, który został założony dla współmałżonka są odprowadzane składki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Nie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jednakże w przypadku gdyby ZUS przekazał regularne składki na rachunek, podlegają one zwrotowi do Zakładu jako składki nienależnie opłaconej oraz odprowadzonej do otwartego funduszu emerytalnego.

W przypadku gdy współmałżonek nabył prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie odrębnych przepisów, otwarcie rachunku w OFE nie koliduje z możliwością pobierania tego świadczenia.

Regulacja prawna

Kwestie związane z wypłatą środków w przypadku śmierci uczestnika OFE są regulowane Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 989, tekt jednolity, z późn. zm.), dalej ustawa o OFE.