Struktura aktywów Aviva OFE

Miesięczna struktura aktywów Aviva OFE wg stanu z 30.09.2021

  • 2.74% Depozyty
  • 90.99% Akcje
  • 3.91% Obligacje
  • 0.87% Listy zastawne
  • 1.49% Inne

Stopa zwrotu

3-letnia stopa zwrotu to zmiana wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu 36 miesięcy.

Od 1 kwietnia 2004 roku publikowana jest dwa razy do roku .

Pozostałe dokumenty Aviva OFE

Tu znajdziesz aktualne i archiwalne dokumenty Funduszu Emerytalnego Aviva OFE

Szukasz informacji?

Czemu służy stopa zwrotu?

Każdy z funduszy emerytalnych może stosować (w ramach ograniczeń ustawowych) własną politykę inwestycyjną. O tym, która z nich jest skuteczniejsza (czyli przynosi wyższe zyski), można przekonać się, analizując stopy zwrotu. Im wyższa stopa zwrotu, tym więcej zyskali członkowie funduszu.

Średnia ważona stopa zwrotu

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE działających na rynku w danym okresie -to suma iloczynów stóp zwrotu każdego z otwartych funduszy emerytalnych i odpowiadającego mu wskaźnika przeciętnego udziału w rynku ustalonego według aktywów netto. Średnia ważona stopa zwrotu jest ustalana wg stanu z 31 marca i 30 września za ostatnie 36 miesięcy. Jeżeli udział w rynku danego funduszu jest wyższy niż 15 proc.,  jego udział w średniej ważonej zostaje obniżony do 15 proc., a pozostała część zostaje rozdzielona proporcjonalnie wśród pozostałych OFE. Dzięki temu wiemy, jaka jest średnia wyników działalności inwestycyjnej wszystkich OFE, stanowiąca podstawę do porównywania wyników funduszu. Wyniki inwestycyjne funduszu osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji powtórzenia ich w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00