Ład korporacyjny

Fundusz Emerytalny Aviva OFE

Dokument, przyjęty przez zarząd Aviva PTE, składa się z dziewięciu rozdziałów, w których opisano sposób wykonywania prawa głosu z tytułu akcji spółek giełdowych posiadanych przez Aviva OFE. Rozdziały dotyczą m. in. praw i równego traktowania akcjonariuszy; ujawniania informacji i przejrzystości rynku; władz spółek publicznych i sposobu wynagradzania osób w nich zasiadających.

Przyjmując standardy, przybliżamy uczestnikom Aviva OFE zasady polityki inwestycyjnej, realizowanej w ich interesie przez Aviva PTE jako firmę zarządzającą funduszem. Publikacja tych standardów sprzyja promocji zasad, jakimi kierujemy się, podejmując decyzje w imieniu funduszu. Ułatwia to dialog z uczestnikami rynku, którzy będą mogli uwzględnić w swoich przewidywaniach potencjalny wpływ stosowania zasad ładu korporacyjnego. Pozytywne efekty tego procesu obserwujemy w Polsce od kilku lat. Ważne jest również to, że klienci Aviva OFE mogą zapoznać się z decyzjami, jakie podejmujemy w ich imieniu, głosując na walnych zgromadzeniach spółek.

Aviva PTE odpowiada za zarządzanie aktywami Aviva OFE o wartości ponad 30 mld zł. Inwestycje w akcje stanowią przeciętnie ok. 80 proc. portfela Aviva OFE. Ze względu na zaangażowanie bardzo poważnych środków, sposób wykonywania prawa głosu z tytułu posiadania akcji jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego

Naszą intencją jest nie tylko sformalizowanie stosowanych już u nas w praktyce standardów ładu korporacyjnego, ale również zajęcie konstruktywnego stanowiska w dyskusji o funkcjonowaniu polskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy przekonani, że nasz dokument definiuje prawidłowy sposób postępowania inwestorów finansowych jako akcjonariuszy spółek publicznych. Wraz z innymi inwestorami instytucjonalnymi uczestniczyliśmy też w pracach, których efektem jest przyjęcie „Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych”.

Dodatkowe informacje