Brak składek

Fundusz Emerytalny Aviva OFE

Brak składek na rachunku w Aviva OFE (składka, prowizja, staż członkowski)

Brak składek

W przypadku stwierdzenia braku składek (lub ich niewłaściwej wysokości) na rachunku w OFE należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę istniejącej sytuacji. Przyczyną braku składek na rachunku może być:

 • brak zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę (płatnika składek)
 • niepoprawne dane identyfikacyjne w zgłoszeniu do ZUS dokonywanym przez pracodawcę np. literówki, nieaktualne dane, itp.
 • brak wpłaty składki/składek przez pracodawcę do ZUS'
 • nieprzekazanie składki/składek przez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego
 • niepoprawne dane identyfikacyjne w zgłoszeniu do ZUS dokonywanym przez OFE - w celu ich weryfikacji i/lub zmiany prosimy o kontakt z Telecentrum
 • nieprzekazanie składki/składek przez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego spowodowane brakiem złożenia stosownego oświadczenia w okresie 1 kwietnia - 31 lipca 2014 - dla osób, które przed i w tym okresie uzyskały członkostwo w OFE
 • wstrzymanie przekazywania składek przez ZUS w odniesieniu do osób, które osiągnęły wiek o 10 lat niższy od wieku emerytalnego (suwak bezpieczeństwa)

Najczęstszą przyczyną braku składek na rachunku jest rozbieżność w danych zawartych w zgłoszeniu dokonywanym przez pracodawcę i zgłoszeniu z OFE. W efekcie, ZUS często otwiera dwa konta (lub więcej) dla ubezpieczonego, co uniemożliwia skuteczne przekazanie składek do otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli otrzymają Państwo takie właśnie wyjaśnienia na piśmie z ZUS w odpowiedzi na swoją interwencję, prosimy o kontakt z Centrum Kontaktów z Klientami.

W związku z powyższym, jeśli w otrzymanej listownie informacji o stanie rachunku w OFE stwierdzą Państwo braki składek lub inne nieprawidłowości ich dotyczące, prosimy o sprawdzenie:

 • danych osobowych posiadanych przez Aviva OFE (najbardziej aktualne dane zawarte są w korespondencji z Funduszem). Przede wszystkim należy sprawdzić poprawność danych identyfikacyjnych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru NIP, serii i numeru dokumentu tożsamości. W razie braku ich poprawności, prosimy dokonać aktualizacji danych.
 • danych wymienionych w punkcie 1 (imię, nazwisko, PESEL, NIP, dowód osobisty) zawartych w zgłoszeniu do ZUS dokonanym przez Pani/Pana pracodawcę. Jeżeli którakolwiek z danych jest nieprawidłowa - pracodawca powinien zgłosić zmianę do ZUS-u.
 • czy w danym roku kalendarzowym nie został przekroczony limit, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie w ZUS i tym samym do OFE. Limit ten jest równy 30-krotności średniej prognozowanej miesięcznej płacy w Polsce, co dla poszczególnych lat kalendarzowych przedstawia się następująco:
Rok Maksymalna podstawa odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe Limity składek przekazywanych do OFE
2015 118 770 zł 3 468,08 zł
2014 112 380 zł 3 281,50 zł
2013 111 390 zł 3 118,92 zł
2012 105 780 zł 2 432,94 zł
2011 100 770 zł 7 356,21 zł*
2010 94 380 zł 6 889,74 zł
2009 95 790 zł 6 992,67 zł
2008 85 290 zł 6 226,17 zł
2007 78 480 zł 5 729,04 zł
2006 73 560 zł 5 369,88 zł
2005 72 690 zł 5 306,37 zł
2004 68 700 zł 5 015,10 zł
2003 65 850 zł 4 807,05 zł
2002 64 620 zł 4 717,26 zł
2001 62 940 zł 4 594,62 zł
2000 54 780 zł 3 998,94 zł
1999 50 375,22 zł 3 677,39 zł

* limit obowiązuje jedynie dla osób, które w miesiącach styczeń – kwiecień 2011 osiągnęły dochód w wysokości równej lub przekraczającej maksymalną podstawę odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Dla pozostałych osób limit ten za rok 2011 musi zostać obliczony indywidualnie.

 • czy nie wystąpiły sytuacje, gdy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) nie są przekazywane składki na ubezpieczenie emerytalne, czyli m.in.: urlop bezpłatny, zwolnienie lekarskie dłuższe niż 33 dni, okres pozostawania bezrobotnym bez prawa do zasiłku, działalność rolnicza (ubezpieczenie w KRUS) itp. Informujemy, że mimo ewentualnego braku bieżących wpływów, środki zgromadzone dotychczas na rachunku są nadal przez OFE inwestowane.
 • czy w sytuacji zmiany danych u pracodawcy (zwłaszcza w przypadku zmiany nazwiska), przesłał on do ZUS korekty danych na właściwym druku, tj. ZUS ZIUA, czy też błędnie dokonał ponownego zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZUA.

Prosimy pamiętać, że tylko Państwo mogą ocenić, czy w danym miesiącu składka powinna wpłynąć do OFE, czy też nie. Fundusz nie ma możliwości występowania do ZUS w sprawie brakujących składek swoich Klientów. W związku z tym, zachęcamy Państwa do regularnej weryfikacji stanu swojego rachunku w OFE.

Po upewnieniu się, że dane osobowe zgłoszone do ZUS są poprawne, a składka (mimo jej opłacenia w terminie) nie została przekazana do OFE, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego bezpośrednio do jednostki ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania, celem wyjaśnienia ewentualnych niezgodności w przekazywaniu składek przez Zakład na rachunek w OFE.

Prosimy o zwrócenie uwagi na kompletne wypełnienie formularza (dostępny jest na dole strony) poprzez podanie wszystkich wymaganych danych osobowych. Powinno to przyspieszyć obsługę reklamacji. Wypełniając go należy podać datę przystąpienia do OFE, można ją uzyskać kontaktując się z Centrum Kontaktów z Klientami. Warto również załączyć kopię dokumentu potwierdzającego przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę do ZUS (np. raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej - druk RMUA). Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy wysłać na adres oddziału ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania. Odpowiedni adres można znaleźć na stronie ZUS: http://www.zus.pl/instyt/Oddzialy/default.asp

Wysokość należnych składek, prowizja, okres członkostwa

Wysokość należnych składek

Zgodnie z przepisami, ZUS:

 • do dnia 30.04.2011 roku 7,3% było przekazywane do Otwartego Funduszu Emerytalnego, natomiast 12,22% do ZUS-u,
 • od dnia 1.05.2011 roku nastąpiło zmniejszenie części składki przekazywanej do OFE. W kolejnych latach wartość ta będzie zgodna z poniższą tabelą:
Rok Część składki trafiającej na subkonto w ZUS (w % podstawy wymiaru) Część składki przekazywanej do OFE (w % podstawy wymiaru)
2011 5,0% 2,3%
2012 5,0% 2,3%
2013 4,5% 2,8%
2014 4,2% 3,1%
2015 4,38% 2,92%
 • od dnia 01.02.2014 roku składka przekazywana do Otwartego Funduszu Emerytalnego wynosi 2,92%podstawy wymiaru składki, zaś pozostałe 4,38% zostaje zaewidencjonowane na subkoncie w ZUS.

Pozostała część składki wcześniej przekazywana do OFE (w powyższej tabeli kolumna „Część składki trafiającej na subkonto w ZUS (w % podstawy wymiaru)” będzie alokowana w ZUS na dodatkowym dedykowanym subkoncie.

Prosimy więc o sprawdzenie (np. w raporcie miesięcznym przekazywanym przez pracodawcę osobie ubezpieczonej - RMUA), jaka w danym miesiącu była podstawa wymiaru składki. W ten sposób można obliczyć wysokość składki, która powinna wpłynąć na rachunek w OFE.

Przykład:

 • Wynagrodzenie brutto za styczeń 2011 roku wynosi 1 000 zł. Do funduszu emerytalnego powinno trafić 7,3% tej kwoty, czyli 73 zł.
 • Wynagrodzenie brutto za maj 2011 roku wynosi 1 000 zł. Do funduszu emerytalnego powinno trafić 2,3% tej kwoty, czyli 23 zł.

Prowizja (opłata od składki)

Prowizja jest opłatą pobieraną od każdego wpływu z ZUS na rachunek w OFE (z wyjątkiem wpłaty transferowej), przed jego przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe. W chwili obecnej Aviva ma najniższą opłatę od składki na rynku i wynosi ona 0,75%.

W okresie od 01 lutego 2014 do 31.07.2014 opłata od składki została obniżona do 1,75%, co wynikało ze zmniejszenia jej maksymalnej wysokości przez przepis prawny. 01 sierpnia 2014 roku Aviva OFE dokonał obniżenia opłaty od składki do 0,75%, co obecnie jest najniższą opłatą na rynku.

W latach poprzednich prowizja wynosiła:

 • Dla osób, które przystąpiły do Aviva OFE po 31 marca 2004 r. - 7% kwot wpłaconych składek od każdego wpływu ZUS (z wyjątkiem wpłat transferowych).
 • Dla osób, które przystąpiły do Aviva OFE przed 1 kwietnia 2004 r., dla składek, które wpłynęły (od każdego wpływu ZUS z wyjątkiem wpłat transferowych):
  • dla osób, których staż członkowski w momencie wpływu składki był krótszy niż 2 lata:
   • 10% dla składek, które wpłynęły do 30 października 2003 r.,
   • 8,5% dla składek, które wpłynęły od 31 października 2003 r. do 31 marca 2004 r.,
   • 7% dla składek, które wpłynęły od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2009 r.,
  • dla osób, których staż członkowski w momencie wpływu składki był dłuższy niż 2 lata - 4%.
   Staż członkowski, liczony na potrzeby ustalenia wysokości opłaty pobieranej od składki (prowizji)

 

Staż członkowski dla osób, które przystąpiły do OFE do 31 marca 2004 r. (włącznie), jest liczony od daty wpływu pierwszej regularnej składki na rachunek (wpłata transferowa lub wpłata odsetek nie rozpoczyna naliczania stażu). W jego naliczaniu nie uwzględnia się przerwy w opłacaniu składek, trwające ponad 12 miesięcy.

Okres członkostwa dla osób, które przystąpiły do OFE po 31 marca 2004 r., jest liczony od daty zawarcia umowy.

Dla osób, które przechodzą z innego funduszu do Aviva OFE - okres członkostwa jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonała się wypłata transferowa.

Odsetki za opóźnione przelewanie składek z ZUS do OFE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje składki do otwartego funduszu emerytalnego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania składki opłaconej przez pracodawcę (płatnika składek). W poprzednich latach termin ten kształtował się następująco:

 • w 1999 r. - 5 dni roboczych;
 • w 2000 r. - 4 dni robocze;
 • do 17 lutego 2001 r. - 3 dni robocze;
 • od 17 lutego 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. - 20 dni roboczych;
 • od 1 stycznia 2002 r. do dzisiaj - 15 dni roboczych.

W przypadku opóźnienia w przekazywaniu składek do OFE powstałego z winy ZUS, ma on obowiązek uzupełnić składki o odsetki. Odsetki te zasilają rachunek w OFE. Kwota ich jest widoczna w informacji o stanie rachunku w OFE w kolumnie „Odsetki” oraz w analogicznej kolumnie w usłudze Konto on-line. Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE jest publikowana na stronie ZUS pod adresem: www.zus.pl

Prosimy pamiętać, że każda zmiana danych identyfikacyjnych (w szczególności nazwiska lub numeru dowodu tożsamości) wymaga ich uzupełnienia w rejestrze ZUS - tej zmiany dokonuje pracodawca. Każdą taką zmianę należy także zgłaszać do funduszu. W tym celu prosimy wydrukować i wypełnić formularz zmiany danych, a następnie wysłać go tradycyjną pocztą na adres Aviva OFE. Zmianę danych można przekazać do Centrum Kontaktów z Klientami również telefonicznie lub w formie e-maila. Wybierając tę drogę otrzymają Państwo gotowy już (uzupełniony) formularz zmiany danych, jedynie do złożenia na nim podpisu i odesłania do nas.

Brak zgłoszenia zmiany danych osobowych, równocześnie u pracodawcy oraz w funduszu, może powodować błędną identyfikację Pani/Pana w ZUS, a tym samym nieprzekazywanie składek na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Informacja o stanie rachunku w OFE i ZUS

Informacja o stanie rachunku w OFE

Dzięki zmianom prawnym od 01.01.2012 Klient Aviva OFE ma możliwość wyboru formy otrzymywania okresowej informacji o stanie rachunku emerytalnego oraz informacji na żądanie. Forma elektroniczna to wygodny i bezpieczny sposób otrzymywania informacji w postaci pliku elektronicznego przesyłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wykaz elektroniczny zawiera takie same informacje jak wersja papierowa.

Każdy klient otrzymuje informację o stanie swojego rachunku w OFE raz w roku. Zawiera ona zestawienie wszystkich operacji zaksięgowanych na rachunku w OFE w ciągu ostatnich 12 miesięcy (kwoty, daty, okresy składkowe, prowizja, kwoty księgowane, ewentualne odsetki), jak również obejmuje wyniki działalności inwestycyjnej oraz inne istotne informacje.

Pełną informację o stanie rachunku można uzyskać za pośrednictwem bezpłatnej usługi Konto on-line, do korzystania z której zachęcamy. W trakcie kontaktu telefonicznego z naszym Centrum Kontaktów z Klientami, otrzymają Państwo jedynie wybrane informacje (m.in. data przekazania składek z ZUS, okres składkowy, którego dotyczą).

Także na Państwa prośbę, prześlemy listownie lub za pośrednictwem e-maila pełną informację o stanie rachunku w OFE (operacje od początku uczestnictwa w Aviva OFE).

Informacja o stanie rachunku w ZUS

Prawdopodobnie otrzymaliście Państwo (lub niedługo otrzymacie) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informację o składkach na ubezpieczenie emerytalne w ZUS, zaksięgowanych na Państwa indywidualnym koncie w I filarze. Jeśli informacja ta jest według Państwa nieprawidłowa, zapraszamy na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie pod adresem: http://www.mojaskladka.zus.pl/ znajdą Państwo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad naliczenia składek w I filarze.

Prosimy pamiętać, że fakt zaliczenia składki na I filar nie musi oznaczać potwierdzenia przekazania odpowiedniej składki do otwartego funduszu emerytalnego, ale stanowi on potwierdzenie opłacenia jej przez płatnika/pracodawcę. W razie wątpliwości zapraszamy także do kontaktu z naszym Centrum Kontaktów z Klientami.