< OFE

Beneficjenci

Fundusz Emerytalny Aviva OFE

Uregulowania prawne dotyczące beneficjentów (osób uposażonych na wypadek śmierci członka OFE)

Beneficjent jest osobą uprawnioną przez uczestnika OFE do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w funduszu w razie jego śmierci. Beneficjentem może być członek najbliższej rodziny, ale także dowolnie wskazana inna osoba fizyczna - również niepełnoletnia (w przypadku śmierci członka OFE wypłata realizowana jest zgodnie z dyspozycją opiekuna prawnego niepełnoletniego beneficjenta).

Środki gromadzone w OFE stanowią majątek dorobkowy małżonków. Jeżeli zatem w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 131 ust. 1 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych).

Wskazanie beneficjentów nie jest obowiązkowe. Chcielibyśmy jednak zachęcić Państwa do ich wyznaczenia, ponieważ przy braku takiego wskazania - środki z rachunku w OFE wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że dopiero po przeprowadzeniu sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, często trudnego i długotrwałego, fundusz będzie mógł wypłacić odpowiednie kwoty spadkobiercom. Wcześniejsze wskazanie osób uprawnionych pozwoli uniknąć tej skomplikowanej i długiej drogi.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że kwestie wypłaty emerytur i ich ewentualnego dziedziczenia będa przedmiotem odrębnych regulacji prawnych, nad którymi w obecnej chwili trwają prace.

Wyznaczenie beneficjentów (osób uposażonych na wypadek śmierci członka OFE)

Aby wyznaczyć beneficjentów, należy wypełnić formularz wskazania beneficjentów lub przesłać na adres Aviva OFE pisemne oświadczenie (pobierz oświadczenie).

Zmiany i uzupełnienie danych beneficjentów (osób uposażonych na wypadek śmierci członka OFE)

Aby zmienić dane dotyczące beneficjentów, należy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Aviva OFE, formularz zmiany beneficjentów lub przesłać pisemne oświadczenie.

Fundusz może dokonać zmiany lub uzupełnienia danych tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta, opatrzonej jego własnoręcznym podpisem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie możemy przyjąć dyspozycji zmiany lub uzupełnienia danych faxem ani e-mailem.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Od 8:00 do 20:00