Beneficjenci

Fundusz Emerytalny Aviva OFE

Uregulowania prawne dotyczące beneficjentów (osób uposażonych na wypadek śmierci członka OFE)

Beneficjent jest osobą uprawnioną przez uczestnika OFE do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w funduszu w razie jego śmierci. Beneficjentem może być członek najbliższej rodziny, ale także dowolnie wskazana inna osoba fizyczna - również niepełnoletnia (w przypadku śmierci członka OFE wypłata realizowana jest zgodnie z dyspozycją opiekuna prawnego niepełnoletniego beneficjenta).

Środki gromadzone w OFE stanowią majątek dorobkowy małżonków. Jeżeli zatem w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 131 ust. 1 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych).

Wskazanie beneficjentów nie jest obowiązkowe. Chcielibyśmy jednak zachęcić Państwa do ich wyznaczenia, ponieważ przy braku takiego wskazania - środki z rachunku w OFE wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że dopiero po przeprowadzeniu sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, często trudnego i długotrwałego, fundusz będzie mógł wypłacić odpowiednie kwoty spadkobiercom. Wcześniejsze wskazanie osób uprawnionych pozwoli uniknąć tej skomplikowanej i długiej drogi.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że kwestie wypłaty emerytur i ich ewentualnego dziedziczenia będa przedmiotem odrębnych regulacji prawnych, nad którymi w obecnej chwili trwają prace.

Wyznaczenie beneficjentów (osób uposażonych na wypadek śmierci członka OFE)

Aby wyznaczyć osoby uposażone, należy wypełnić formularz i wysłać na adres:

Aviva OFE
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Zmiany i uzupełnienie danych beneficjentów (osób uposażonych na wypadek śmierci członka OFE)

Aby zmienić dane dotyczące osób uposażonych, należy wydrukować, wypełnić i podpisać formularz a następnie przesłać na adres:

Aviva OFE
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Fundusz może dokonać zmiany lub uzupełnienia danych tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta, opatrzonej jego własnoręcznym podpisem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie możemy przyjąć dyspozycji zmiany lub uzupełnienia danych faxem ani e-mailem.