Stopa zwrotu

W okresie od 21 maja 1999 roku (pierwsza wycena jednostki rozrachunkowej) do 31 marca 2017 roku Aviva OFE uzyskało stopę zwrotu 312,4%

Zawiadomienie o stopie zwrotu OFE za okres od 30.09.2014 roku do 29.09.2017 r.

Od 1 kwietnia 2004 roku stopa zwrotu jest publikowana dwa razy do roku na koniec marca i września. Wartość ta wyliczana jest na podstawie przekazanych do KNF stóp zwrotu poszczególnych funduszy, które prezentują procentową zmianę wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatnich 36 miesięcy ich działalności.

Od 1 kwietnia 2004 roku stopa zwrotu jest publikowana dwa razy do roku na koniec marca i września. Wartość ta wyliczana jest na podstawie przekazanych do KNF stóp zwrotu poszczególnych funduszy, które prezentują procentową zmianę wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatnich 36 miesięcy ich działalności.Od 1 kwietnia 2004 roku stopa zwrotu jest publikowana dwa razy do roku na koniec marca i września. Wartość ta wyliczana jest na podstawie przekazanych do KNF stóp zwrotu poszczególnych funduszy, które prezentują procentową zmianę wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatnich 36 miesięcy ich działalności.

Czemu służy stopa zwrotu?

Każdy z funduszy emerytalnych może stosować (w ramach ograniczeń ustawowych) własną politykę inwestycyjną. O tym, która z nich jest skuteczniejsza (czyli przynosi wyższe zyski), można przekonać się, analizując stopy zwrotu. Im wyższa stopa zwrotu, tym więcej zyskali członkowie funduszu.

Warto wiedzieć!

Średnia ważona stopa zwrotu - średnia ważona wartość stóp zwrotu uzyskanych przez wszystkie OFE działające na rynku w danym okresie - jest to suma iloczynów stóp zwrotu każdego z otwartych funduszy emerytalnych i odpowiadającego mu wskaźnika przeciętnego udziału w rynku ustalonego według aktywów netto.

Średnia ważona stopa zwrotu jest ustalana wg stanu z 31 marca i 30 września i obejmuje okres trzech lat wstecz. Ograniczony został również wpływ dużych funduszy na średnią poprzez określenie limitu 15 proc. Jeżeli udział w rynku danego funduszu jest wyższy niż 15 proc.,  jego udział w średniej ważonej zostaje obniżony do 15 proc., a pozostała część zostaje rozdzielona proporcjonalnie wśród pozostałych OFE.

Średnia ta informuje o średnich wynikach działalności inwestycyjnej wszystkich OFE za dany okres, stanowiąc podstawę do porównywania wyników funduszu z wynikami całego rynku w danym okresie.

Wyniki inwestycyjne funduszu osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji powtórzenia ich w przyszłości.

Chcesz przystąpić do OFE?

Przystąp online

Wypełnij online druk umowy z Aviva OFE. Potrzebujesz tylko numeru PESEL.

Dalej

Zamów druk umowy

Napisz do nas lub zadzwoń i poproś
o przesłanie druku umowy.

bok_ofe@aviva.pl

Masz pytanie? Zadzwoń!

infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-20:00

+48 22 557 44 44
zwiń / rozwiń