Ubezpieczenie turystyczne

Jak zgłosić szkodę?

Gdy podczas podróży przydarzy Ci się przykra niespodzianka, natychmiast poinformuj nas o szkodzie:

Podczas zgłaszania szkody należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • datę wyjazdu z Polski;
 • datę zdarzenia;
 • nazwę firmy;
 • miejsce zdarzenia;
 • informacja o zdarzeniu (okoliczności zdarzenia, objawy choroby itp.)
 • nazwę jednostki medycznej udzielającej pomocy (nazwa i adres szpitala).

Jak zgłosić roszczenie?

Zgłoszenie roszczenia następuje poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres:

Aviva
Dział Obsługi Roszczeń 
ul. Inflancka 4b 
00-189 Warszawa

Dokumenty

Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku – przez polską placówkę dyplomatyczną.

Dokumenty, których będziesz potrzebować:

 

Dokumenty podstawowe

 • oryginał wypełnionego druku - Formularz zgłoszenia roszczenia - podróżne
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Dokumenty dodatkowe

 • w przypadku kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego - oryginały rachunków, faktur i kwitów kasowych oraz zeznania świadków;
 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku - kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.
 • w przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu

Skontaktuj się z nami

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00