Ubezpieczenie turystyczne

Jak zgłosić szkodę?

Gdy podczas podróży nagle zachorujesz lub przydarzy Ci się wypadek, natychmiast poinformuj nas o tym:

Podczas zgłaszania szkody należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • numer polisy
 • datę urodzenia
 • datę wyjazdu z Polski
 • datę zdarzenia
 • miejsce zdarzenia
 • informacja o zdarzeniu (okoliczności zdarzenia, objawy choroby itp.)
 • nazwę jednostki medycznej udzielającej pomocy (nazwa i adres szpitala).

Jak zgłosić roszczenie po powrocie z podróży?

Zgłoszenie roszczenia następuje poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres:

Aviva TUO SA
Likwidacja Szkód Majątkowych i Osobowych
ul. Inflancka 4b 
00-189 Warszawa

Dokumenty

Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

Dokumenty, których będziesz potrzebować:

 

Dokumenty podstawowe

 • oryginał wypełnionego druku - Formularz zgłoszenia roszczenia - podróżne
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Dokumenty dodatkowe

 • w przypadku kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego - oryginały rachunków, faktur i kwitów kasowych oraz zeznania świadków;
 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku - kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.
 • w przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Sprzedaż polis poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 - 17:30