Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Jak zgłosić roszczenie?

Aby wnioskować o wypłatę świadczenia, prześlij komplet wymaganych dokumentów na adres:

Aviva
Dział Obsługi Roszczeń
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

O chęci wypłaty świadczenia możesz nas poinformować także:

 • telefonicznie: +48 22 557 44 44 w godzinach 8.00-19.00
 • mailowo pod adresem: bok@aviva.pl (w tytule: "Dział Obsługi Roszczeń")

Jakie dokumenty będą niezbędne?

Wypłata z tytułu śmierci

Typy roszczeń

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy;
 • śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu;
 • śmierć małżonka;
 • śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć rodzica (w tym rodzica małżonka);
 • śmierć dziecka oraz śmierć dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • osierocenie dziecka.

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • wypełniony dokument - Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci
 • kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • kopia karty statystycznej do karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek o wypłatę świadczenia; 
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu osierocenia dziecka – kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka;  
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia w związku ze zdarzeniem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem lub samobójstwem Ubezpieczonego – kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności; przyczynę zdarzenia, czyli protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji lub postanowienia Prokuratury.

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku - kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • w przypadku śmierci rodzica małżonka - oryginał lub kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • w przypadku wypełniania ankiety medycznej oraz śmierci wskutek zawału serca lub udaru mózgu - adresy placówek medycznych, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pod opieką których Poszkodowany pozostawał przed ubezpieczeniem oraz przed zdarzeniem;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

UWAGA:

Jeżeli chcesz, aby pieniądze zostały wypłacone na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawniony, powinieneś dostarczyć poświadczenie notarialne za własnoręczność podpisu. Dla umów grupowego ubezpieczenia na życie uprawnienia do poświadczania posiada również Ubezpieczający.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem posiadają: Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną. 

Wypłata z tytułu wypadku z ubezpieczeń na życie

Typy roszczeń:

 • trwała i całkowita niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • koszty rehabilitacji wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • leczenie szpitalne wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (dot. ubezpieczenia Na Wypadek);
 • hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku (dot. ubezpieczenia Na Zdrowie, Zdrowe Życie)

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • wypełniony "Wniosek o wypłatę - wypadek (ub. życiowe)";
 • kopie kart historii choroby z udzielonej pierwszej pomocy i prowadzonego leczenia;
 • wyniki badań, karty leczenia szpitalnego;
 • kopia notatki policyjnej, postanowienia prokuratury lub kopia protokołu BHP, jeśli prowadzono postępowanie w sprawie wypadku;
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia dla małżonka/partnera – kopia dowodu osobistego małżonka/partnera lub kopie aktów urodzenia/małżeństwa;
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia dla dziecka – kopia aktu urodzenia dziecka; 

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • do wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu:  kopie kart leczenia szpitalnego;
 • do wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu kosztów rehabilitacji: oryginały faktur dokumentujących wydatki na rehabilitację i zakup sprzętu ortopedycznego.

 

 

UWAGA:

 

 

Jeżeli chcesz, aby pieniądze zostały wypłacone na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawniony, powinieneś dostarczyć poświadczenie notarialne za własnoręczność podpisu. Dla umów grupowego ubezpieczenia na życie uprawnienia do poświadczania posiada również Ubezpieczający.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem posiadają: Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Wypłata z tytułu wypadku z ubezpieczeń ogólnych

Typy roszczeń:

 • czasowa niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 •  złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • oparzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • koszty leczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • koszty naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Wniosek o wypłatę - wypadek (ub. ogólne)"
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia kart wypisowych ze szpitala;
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej od momentu zdarzenia do chwili obecnej;
 • kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego;
 • kopia decyzji ZUS, KRUS oraz druków zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA;
 • adresy placówek medycznych, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pod opieką których Poszkodowany pozostawał przed ubezpieczeniem oraz przed zdarzeniem;
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku kosztów rehabilitacji - oryginały rachunków i faktur;
 • w przypadku kosztów leczenia, kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - oryginały rachunków, faktur i kwitów kasowych;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o stanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

 

 

UWAGA:

Jeżeli chcesz, aby pieniądze zostały wypłacone na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawniony, powinieneś dostarczyć poświadczenie notarialne za własnoręczność podpisu. Dla umów grupowego ubezpieczenia na życie uprawnienia do poświadczania posiada również Ubezpieczający.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem posiadają: Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w  Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Wypłata z tytułu choroby

Typy roszczeń:

 • leczenie szpitalne;
 •  hospitalizacja (dot. ubezpieczenia Na Zdrowie, Zdrowe Życie);
 • rekonwalescencja.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony  "Wniosek o wypłatę – pobyt w szpitalu";
 • kopia karty leczenia szpitalnego i historii choroby;
 • wyniki wykonanych badań (w tym wynik badania histopatologicznego, jeśli było wykonywane);
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia dla małżonka/partnera – kopia dowodu osobistego małżonka/partnera lub kopie aktów urodzenia/małżeństwa;
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia dla dziecka – kopia aktu urodzenia dziecka.

 

 

UWAGA:

 

Jeżeli chcesz, aby pieniądze zostały wypłacone na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawniony, powinieneś dostarczyć poświadczenie notarialne za własnoręczność podpisu. Dla umów grupowego ubezpieczenia na życie uprawnienia do poświadczania posiada również Ubezpieczający.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem posiadają: Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Wypłata z tytułu poważnego zachorowania i niezdolności do pracy

Typy roszczeń:

 • trwała i całkowita niezdolności do pracy;
 • poważne zachorowanie;
 • ubezpieczenie składki.

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu poważnego zachorowania - dokumenty:

 • wypełniony "Wniosek o wypłatę - poważne zachorowanie i niezdolność do pracy";
 • kopie wyników badań potwierdzających rozpoznanie poważnego zachorowania;
 • kopie kart leczenia szpitalnego i historii choroby;
 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego;
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia dla małżonka lub partnera – kopia dowodu osobistego małżonka lub partnera oraz aktu małżeństwa;
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia dla dziecka – kopia aktu urodzenia dziecka.

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, niezdolności do pracy wskutek NW, ubezpieczenia składki - dokumenty

 • wypełniony "Wniosek o wypłatę - poważne zachorowanie i niezdolność do pracy";
 • kopie kart leczenia szpitalnego i historii choroby;
 • kopie dokumentów potwierdzających nieprzerwaną niezdolność do pracy, zwolnień lekarskich, decyzji ZUS, KRUS lub innych organów rentowych;
 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego;
 • w przypadku wniosku o wypłatę świadczenia dla małżonka lub partnera – kopia odpisu skróconego aktu urodzenia małżonka lub partnera;
 • jeśli zdarzenie było następstwem wypadku, kopie notatki policyjnej, protokołu BHP lub postanowienia prokuratury.

 

 

UWAGA:

 

Jeżeli chcesz, aby pieniądze zostały wypłacone na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawniony, powinieneś dostarczyć poświadczenie notarialne za własnoręczność podpisu. Dla umów grupowego ubezpieczenia na życie uprawnienia do poświadczania posiada również Ubezpieczający.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem posiadają: Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Wypłata świadczenia rodzinnego

Typy roszczeń:

 • urodzenie dziecka - dodatkowe informacje na dole strony;
 • śmierć rodzica (w tym rodzica małżonka) - dodatkowe informacje na dole strony;
 • śmierć dziecka - dodatkowe informacje na dole strony;
 • urodzenie się martwego dziecka;
 • dożycie - ubezpieczenie Absolwent.

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Wniosek o wypłatę - rodzinne"
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego;
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku urodzenia dziecka - oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka;
 • w przypadku śmierci rodzica lub śmierci dziecka - oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • w przypadku śmierci rodzica małżonka - oryginał lub kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • w przypadku urodzenia się martwego dziecka - oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją urzędową oraz kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej, w którym tygodniu ciąży nastąpiło urodzenie;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

 

UWAGA:

 

Jeżeli chcesz, aby pieniądze zostały wypłacone na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawniony, powinieneś dostarczyć poświadczenie notarialne za własnoręczność podpisu. Dla umów grupowego ubezpieczenia na życie uprawnienia do poświadczania posiada również Ubezpieczający.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem posiadają: Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Typy roszczeń:

 • urodzenia dziecka;
 • śmierci rodzica;
 • śmierci dziecka.

Decyzja odnośnie roszczenia podejmowana jest przez Dział Obsługi Roszczeń.

Wypłata z tytułu dożycia w ubezpieczeniu Absolwent

Wymagane dokumenty podstawowe: