Wymiana informacii podatkowych pomiędzy państwami - CRS/FATCA

Czym jest CRS ?

CRS (ang. Common Reporting Standard) to standard automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych rezydentów państw należących do państw Organizacji Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które przystąpiły do systemu wymiany.  
1 maja 2017 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Ustawa CRS jest regulacją, która zobowiązuje instytucje finansowe w tym zakłady ubezpieczeń do weryfikacji klientów pod kątem ich rezydencji podatkowej oraz raportowania zidentyfikowanych w ten sposób klientów, będących rezydentami zagranicznymi do organów podatkowych.

Rozwiązania przyjęte w Ustawie CRS opierają się na wypracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) standardzie automatycznej wymiany informacji podatkowych (tzw. Common Reporting Standard). Standard został stworzony w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym, zwiększenia spójności systemów podatkowych oraz walki z unikaniem opodatkowania. Ustawa przewiduje obowiązek przekazywania administracji skarbowej informacji o rachunkach raportowanych, czyli w uproszczeniu o rachunkach, które należą do osoby z obcą rezydencja podatkową. 

Czym jest FATCA?

W dniu 1 grudnia 2015 r.  weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Ustawa określa obowiązki polskich instytucji finansowych, związane z identyfikowaniem amerykańskich rachunków raportowanych, a także obowiązek sporządzania i przekazywania informacji w tym zakresie do administracji podatkowej USA  (za pośrednictwem polskich organów podatkowych).

Obowiązki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ustawa CRS nakłada na Towarzystwo szereg obowiązków takich jak: 

 • identyfikacja rezydencji podatkowej klientów,  
 • identyfikacja rachunków raportowanych,
 • gromadzenia dokumentacji oraz rejestrowania czynności związanych z identyfikacja rezydencji klientów, 
 • raportowania do administracji skarbowej kraju rezydencji klienta (za pośrednictwem organów polskiej administracji skarbowej) informacji o rachunkach raportowanych i rachunkach nieudokumentowanych

 Ustawa FATCA nakłada na Towarzystwo obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazywania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów polskiej administracji skarbowej) informacji o podatnikach USA.  

Najważniejsze definicje

CRS

Rachunek raportowany – rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową i znajdujący się w posiadaniu co najmniej jednej osoby raportowanej, pod warunkiem że zostanie on zidentyfikowany jako taki rachunek na podstawie procedur należytej staranności; 

Rachunek nieudokumentowany – rozumie się przez to istniejący rachunek indywidualny posiadany przez osobę o nieustalonej rezydencji; 

Pieniężna umowa ubezpieczenia – rozumie się przez to umowę ubezpieczenia, inną niż umowa reasekuracji zawarta między dwoma zakładami ubezpieczeń, która ma wartość pieniężną; 

Osoba raportowana – osoba z państwa uczestniczącego oraz osoba z państwa trzeciego inna niż:

 1. spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
 2. spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w punkcie 1, 
 3. podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny, 
 4. instytucja finansowa;

 

FATCA

Umowa ubezpieczenia –umowa, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczenia na wypadek zajścia określonego zdarzenia losowego w postaci śmierci, choroby, wypadku, powstania odpowiedzialności cywilnej lub majątkowej;

Pieniężna umowa ubezpieczenia –umowa ubezpieczenia, której wartość pieniężna jest większa niż 50 000 USD; 

Amerykański rachunek raportowany –rachunek finansowy prowadzony przez raportującą polską instytucję finansową i posiadany przez jedną lub więcej szczególnych osób amerykańskich lub przez podmiot niebędący podmiotem amerykańskim, w którym jedna lub większa liczba osób kontrolujących są szczególnymi osobami amerykańskimi. 

Oświadczenie o rezydencji

Nowi Klienci w momencie zawierania umowy ubezpieczenia dla produktu objętego zakresem CRS/FATCA są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o rezydencji. Wypełnienie oświadczenia CRS ma charakterobligatoryjny. Oświadczenie znajduje się na wniosku polisowym. Oprócz informacji o rezydenturze, oświadczenie wymaga podania numeru TIN (numeru identyfikacji podatkowej) oraz wskazania państwa rezydencji (w przypadku innego niż Polska lub Stany Zjednoczone).  W przypadku nie wypełnienia przez Klienta oświadczenia CRS/FATCA nie będzie możliwe zawarcie polisy i przystąpienie do ubezpieczenia.

W przypadku istniejących klientów w sytuacji gdy posiadane przez Towarzystwo dane na temat klienta nie pozwolą na ustalenie ich rezydencji podatkowej Towarzystwo zwróci się z prośbą o wypełnienie dodatkowego oświadczenia o rezydencji podatkowej lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego rezydencję. W przypadku kiedy klient na prośbę Towarzystwa nie przedstawi wymaganych dokumentów, posiadany przez niego rachunek zostanie zaraportowany jako rachunek nieudokumentowany. 

Dane przekazywane do Krajowej Administracji Skarbowej

CRS

Informację o umowach ubezpieczenia, które zostaną zidentyfikowane jako raportowane bądź niedokumentowane zostaną przekazane do Krajowej Administracji Skarbowej. 

Informacja o rachunkach raportowanych zawiera: 

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia w przypadku osoby fizycznej, nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz TIN osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku, a w przypadku podmiotu będącego posiadaczem rachunku, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną – nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN tego podmiotu, a także imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, TIN oraz datę i miejsce urodzenia tej osoby kontrolującej; 
 • numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru; 
 • nazwę i adres raportującej instytucji finansowej oraz TIN, o ile go posiada; 
 • saldo rachunku lub wartość, a w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty – wartość pieniężną lub wartość wykupu, ustalone na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest  przekazywana, albo informację o zamknięciu rachunku, jeżeli został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana;

Informacja o rachunkach nieudokumentowanych zawiera:

 • imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza rachunku oraz jego TIN, o ile raportująca instytucja finansowa go posiada; 
 • numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru; 
 • nazwę i adres raportującej instytucji finansowej oraz TIN, o ile go posiada. 

FATCA

Do informacji, które podlegają pozyskiwaniu i wymianie, należą w przypadku Polski, w odniesieniu do każdego amerykańskiego rachunku raportowanego w każdej z raportujących polskich instytucji finansowych: 

 • nazwisko, adres oraz amerykański NIP każdej szczególnej osoby amerykańskiej, która jest posiadaczem takiego rachunku, oraz w przypadku podmiotu niebędącego podmiotem amerykańskim, który został zidentyfikowany jako kontrolowany przez jedną lub więcej osób kontrolujących, będących szczególnymi osobami amerykańskimi, nazwę, adres oraz amerykański NIP (jeżeli jest dostępny) tego podmiotu i każdej szczególnej osoby amerykańskiej; 
 • numer rachunku (lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru); 
 • nazwa oraz numer identyfikacyjny raportującej polskiej instytucji finansowej; 
 • saldo rachunku lub wartość (włączając, w przypadku pieniężnych umów ubezpieczenia lub umów renty, wartość pieniężną lub wartość wykupu) ustalone na koniec roku kalendarzowego lub innego stosownego okresu raportowania lub, jeżeli rachunek został zamknięty w ciągu roku, bezpośrednio przed jego zamknięciem;