Ubezpieczenia korporacyjne

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Klauzule

Umowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia dotyczy mienia stanowiącego własność ubezpieczającego lub znajdującego się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady inwestycyjne, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, środki obrotowe tj. surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, opakowania i wyroby gotowe, ruchomości od osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników, niskocenne składniki majątku, oraz inne mienie objęte ubezpieczeniem przez Avivę.

Ubezpieczone ryzyka
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia określana jest przez ubezpieczającego na podstawie wartości księgowej brutto, wartości (nowej) odtworzeniowej bądź wartości rzeczywistej.

Warunki ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA zatwierdzone Uchwałą Zarządu z dnia 08.12.2003 r. (tekst jednolity z dnia 09.08.2007 r.).

 

Drukuj tę stronę

zwiń / rozwiń