Ubezpieczenia korporacyjne

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Klauzule

Umowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia dotyczy mienia stanowiącego własność ubezpieczającego lub znajdującego się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. 

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady adaptacyjne, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, środki obrotowe tj. surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, opakowania i wyroby gotowe, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników, niskocenne składniki majątku, oraz inne mienie przyjęte do ubezpieczenia przez Avivę.

Ubezpieczone ryzyka
O ile polisa nie stanowi inaczej, ubezpieczeniem mogą być objęte szkody w mieniu spowodowane wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • uderzenia pojazdu lądowego,
 • huraganu,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • trzesięnia ziemi,
 • lawiny,
 • zapadania lub osuwania się ziemi,
 • zalania,
 • ciężaru śniegu lub lodu,
 • dymu
 • fali uderzeniowej,
 • pękania rur,
 • upadku drzew lub masztów,
 • powodzi,

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia określana jest na podstawie wartości księgowej brutto, wartości odtworzeniowej (nowej) bądź wartości rzeczywistej.

Warunki ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA zatwierdzone Uchwałą Zarządu z dnia 08.12.2003 r. (tekst jednolity z dnia 09.08.2007 r.)

 

Drukuj tę stronę

zwiń / rozwiń