Kontakt

Ubezpieczenia na życie, zdrowie i w podróży

Ubezpieczenia na życie, zdrowie, w podroży

Zgłoszenie roszczenia następuje poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres:

Aviva
Dział Obsługi Roszczeń
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

Ponadto wstępnego zgłoszenia roszczenia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną z dopiskiem Dział Obsługi Roszczeń. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

 • Telecentrum: 801 888 444;
  dla telefonów komórkowych (+48 22) 557 44 44 w godzinach 7.30 - 20.00
 • Fax: (+48 22) 557 40 03
 • Email: bok@aviva.pl

Prosimy wybrać właściwy typ roszczenia:

Roszczenie z tytułu śmierci

Typy roszczeń:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy;
 • śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu;
 • śmierć małżonka;
 • śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć rodzica (w tym rodzica małżonka);
 • śmierć dziecka oraz śmierć dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • osierocenie dziecka.

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Formularz zgłoszenia roszczenia - śmierć";
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • kopia karty statystycznej do karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego;
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku - kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • w przypadku śmierci rodzica małżonka - oryginał lub kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • w przypadku wypełniania ankiety medycznej oraz śmierci wskutek zawału serca lub udaru mózgu - adresy placówek medycznych, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pod opieką których Poszkodowany pozostawał przed ubezpieczeniem oraz przed zdarzeniem;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

W przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Biurach Regionalnych, Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Roszczenie z tytułu wypadku z ubezpieczeń na życie

Typy roszczeń:

 • trwała i całkowita niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku małżonka;
 • koszty rehabilitacji wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • leczenie szpitalne wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • leczenie szpitalne wskutek nieszczęśliwego wypadku małżonka (dot. ubezpieczenia Opiekun, Opiekun Branżowy);
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (dot. ubezpieczenia Na Wypadek, Grono, Rozsądny Partner 1 oraz 2);
 • hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku (dot. ubezpieczenia Na Zdrowie, Zdrowe Życie);

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Formularz zgłoszenia roszczenia - wypadek (ub. życiowe)"
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia kart wypisowych ze szpitala;
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej od momentu zdarzenia do chwili obecnej;
 • kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego;
 • kopia decyzji ZUS, KRUS oraz druków zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA;
 • adresy placówek medycznych, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pod opieką których Poszkodowany pozostawał przed ubezpieczeniem oraz przed zdarzeniem;
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku małżonka - oryginał lub kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • w przypadku kosztów rehabilitacji - oryginały rachunków i faktur;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o stanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

W przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu. Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Biurach Regionalnych, Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy. Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.  

Roszczenie z tytułu wypadku z ubezpieczeń ogólnych

Typy roszczeń:

 • czasowa niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 •  złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • oparzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • koszty leczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • koszty naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Formularz zgłoszenia roszczenia - wypadek (ub. ogólne)"
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia kart wypisowych ze szpitala;
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej od momentu zdarzenia do chwili obecnej;
 • kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego;
 • kopia decyzji ZUS, KRUS oraz druków zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA;
 • adresy placówek medycznych, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pod opieką których Poszkodowany pozostawał przed ubezpieczeniem oraz przed zdarzeniem;
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

 Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku kosztów rehabilitacji - oryginały rachunków i faktur;
 • w przypadku kosztów leczenia, kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - oryginały rachunków, faktur i kwitów kasowych;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o stanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

W przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu. Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Biurach Regionalnych, Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy. Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.    

Roszczenie z tytułu choroby

Typy roszczeń:

 • trwała i całkowita niezdolności do pracy;
 • poważne zachorowanie;
 • poważne zachorowanie małżonka;
 • poważne zachorowanie dziecka;
 • leczenie szpitalne (dot. ubezpieczenia Opiekun, Opiekun Branżowy, Agentów);
 • hospitalizacja (dot. ubezpieczenia Na Zdrowie, Zdrowe Życie );
 • zakażenie wirusem HIV;
 • ubezpieczenie składki.

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Formularz zgłoszenia roszczenia - choroba";
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia kart wypisowych ze szpitala;
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej od momentu zdarzenia do chwili obecnej;
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego;
 • adresy placówek medycznych, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pod opieką których Poszkodowany pozostawał przed ubezpieczeniem oraz przed zdarzeniem;
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

 Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia składki - kopia decyzji ZUS, KRUS oraz druków zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA;
 • w przypadku każdego typu poważnego zachorowania - kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej pierwsze rozpoznanie oraz adres placówki medycznej w której pierwszy raz postawiono rozpoznanie poważnego zachorowania;
 • w przypadku poważnego zachorowania małżonka - oryginał lub kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • w przypadku hospitalizacji - kopia wyników badania histopatologicznego;
 • w przypadku zakażenia wirusem HIV - kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej pierwsze rozpoznanie zakażenia wirusem HIV;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

W przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Biurach Regionalnych, Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Roszczenie rodzinne

Typy roszczeń:

 • urodzenie dziecka - dodatkowe informacje na dole strony;
 • śmierć rodzica (w tym rodzica małżonka) - dodatkowe informacje na dole strony;
 • śmierć dziecka - dodatkowe informacje na dole strony;
 • urodzenie się martwego dziecka;
 • dożycie - ubezpieczenie Absolwent.

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Formularz zgłoszenia roszczenia - rodzinne";
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego;
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku urodzenia dziecka - oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka;
 • w przypadku śmierci rodzica lub śmierci dziecka - oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
 • w przypadku śmierci rodzica małżonka - oryginał lub kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa;
 • w przypadku urodzenia się martwego dziecka - oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją urzędową oraz kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej, w którym tygodniu ciąży nastąpiło urodzenie;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

W przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu. Dla polis grupowego ubezpieczenia na życie uprawnienia do poświadczania posiada również Ubezpieczający.

Uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodność z oryginałem, posiadają Pośrednik ubezpieczeniowy, Broker, osoby upoważnione w Biurach Regionalnych, Filiach, Oddziałach oraz Przedstawicielstwach Aviva, notariusz, wystawca dokumentu oraz Ubezpieczający jeżeli jest nim zakład pracy.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Dotyczy polis grupowego ubezpieczenia na życie.

Typy roszczeń:

 • urodzenia dziecka;
 • śmierci rodzica;
 • śmierci dziecka.

Informujemy, iż wyżej wymienione typy roszczeń z polis grupowego ubezpieczenia na życie obsługiwane są również w Biurach Regionalnych Aviva. Adresy Biur Regionalnych:

 1. Ełk 19-300, ul. Baczyńskiego 2
 2. Gdańsk 80-748, ul. Chmielna 103/104
 3. Katowice 40-657, ul. Zbożowa 38
 4. Kielce 25-323, al. Aleja Solidarności 34
 5. Kraków 31-521, ul. Rakowicka 65
 6. Łódź 90-441, al. Tadeusza Kościuszki 103/105
 7. Poznań 60-277, ul. Grochowska 35
 8. Szczecin 70-226, ul. Kaszubska 52
 9. Toruń 87-100, Rynek Staromiejski 36/38
 10. Warszawa 02-672, ul. Domaniewska 44 
 11. Wrocław 53-611, ul. Strzegomska 2-4, Vp.

Decyzja odnośnie roszczenia podejmowana jest przez Dział Obsługi Roszczeń.

Roszczenie podróżne

Typy roszczeń:

 • koszty leczenia - dodatkowe informacje na dole strony;
 • odpowiedzialność cywilna - dodatkowe informacje na dole strony;
 • bagaż podróżny – zaginięcie i uszkodzenie, kradzież, opóźnienie - dodatkowe informacje na dole strony.

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Formularz zgłoszenia roszczenia - podróżne";
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego;
 • inne dokumenty indywidualnie wskazane przez pracownika Aviva odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

Wymagane dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego - oryginały rachunków, faktur i kwitów kasowych oraz zeznania świadków;
 • w przypadku nieszczęśliwego wypadku - kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie;
 • w stosunku do Uprawnionych niepełnoletnich, gdy opiekunem nie jest rodzic - kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

W przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto osoby lub instytucji innej niż Uprawnionego, obligatoryjnie powinno być ono poświadczone notarialnie za własnoręczność podpisu.

Wszelkie dokumenty, których przekazanie Aviva jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zagraniczne dokumenty dowodowe muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku - przez polską placówkę dyplomatyczną.

Ponadto informujemy, iż wyżej wymienione typy roszczeń z polis ubezpieczenia w podróży obsługiwane są również w Centrum Alarmowym Europ Assistance Polska.

Zgłoszenie roszczenia należy dokonać telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną. W przypadku zgłoszeń, pytań i wątpliwości prosimy o kontakt poprzez:

 • Telecentrum: 800 245 880 z terytorium Polski, dla telefonów komórkowych oraz z całego świata (+48 22) 205 50 60;
 • Fax: (+48 22) 205 50 11.
 • Email: medical@europ-assistance.pl.

Podczas zgłoszenia szkody należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • data wyjazdu z Polski;
 • data zdarzenia;
 • nazwa firmy;
 • miejsce zdarzenia;
 • informacja o zdarzeniu (okoliczności zdarzenia, objawy choroby itp.);
 • nazwa jednostki medycznej udzielającej pomocy (nazwa i adres szpitala).

Zgłoszenie roszczenia następuje poprzez przesłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres:

Aviva
Dział Obsługi Roszczeń
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

lub

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

Roszczenie z tytułu dożycia w ubezpieczeniu Absolwent

Wymagane dokumenty podstawowe:

 • oryginał wypełnionego druku - "Formularz zgłoszenia roszczenia - dożycie Absolwent";
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego

 

Drukuj tę stronę

zwiń / rozwiń