Fundusz

Wartość jednostki uczestnictwa i stopy zwrotu z dnia -

wartość bieżąca jednostki

- zł

wartość poprzednia

- zł

stopa zwrotu

-

Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

Data:
Pobierz dane archiwalne - wartość jednostki uczestnictwa na dany dzień XLSCSV

O funduszu

Dynamiczny

Celem Funduszu Dynamicznego jest uzyskanie w długim terminie bardzo wysokich dochodów, głównie z inwestycji na rynkach akcji

Profil inwestora

Fundusz Dynamiczny przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym

Strategia inwestycyjna

Fundusz wykazuje zamienne, mogące sięgać całości aktywów, zaangażowanie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozostała część aktywów funduszu inwestowana jest w dłużnych instrumentach finansowych. W porównaniu z Funduszem Akcji stosowana jest bardziej aktywna strategia zarządzania. Wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z inwestowaniem na rynku akcji, jest ograniczane przez staranny dobór akcji spółek reprezentujących różne branże oraz wysokie zdywersyfikowanie portfela akcji

Zalecany okres inwestowania

powyżej 5 lat

Modelowa struktura aktywów

Poziom ryzyka

wysoki

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitalowe - korzyści

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Kluczowe informacje

Typ funduszu fundusz akcji

Data rozpoczęcia
działalności

lipiec 2000

Początkowa wartość jednostki

11,46 zł

Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

3,25 % w skali roku

Kalkulator stopy zwrotu UFK

Policz stopę zwrotu z inwestycji z wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Kalkulator UFK
zwiń / rozwiń